Националното ни законодателство позволява на чужденец, който има разрешение за пребиваване в друга Държава-членка да получи разрешение за пребиваване в България. Така например, ако чужденец има предоставено разрешение за постоянно пребиваване в Испания, той може да получи разрешение за продължително пребиваване в България.

Кога се приема, че чужденец притежава пребиваване в друга Държава-членка?

За да получи право на продължително пребиваване в България, чужденецът следва да притежава Разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в ЕО, което може да бъде издадено под формата на винетка-стикер или отделен документ. То се издава в съответствие с правилата и образеца, предвидени с Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни. В графата „категория на разрешението за пребиваване“ държавите-членки вписват „дългосрочно пребиваващ в ЕО“.

NOTA BENE! Не всяко предоставено пребиваване в друга държава-членка гарантира право на продължително пребиваване в Република България, предвид спецификите на приложението на Директива 2003/109.Моля попитайте нашите експерти, дали предоставеното Ви пребиваване в друга Държава-членка обуславя право на продължително пребиваване в България.

Условия

Чужденец, получил разрешение за дългосрочно пребиваване в друга държава – членка на Европейския съюз, може да получи разрешение за продължително пребиваване в Република България:

1. ако е работник, служител или самостоятелно заето лице в Република България;

2. с цел обучение, включително професионално обучение, в учебно заведение;

3. с друга цел;

4. ако е пребивавал легално и без прекъсване на територията на държавата-членка в рамките на пет години.

За получаване на разрешение за продължително пребиваване лицата следва да имат осигурено жилище, задължителни здравни застраховки и осигуряване, достатъчни средства за издръжка, без да прибягват до системата за социално подпомагане, в размер не по-малък от минималната месечна заплата, минималната стипендия или минималната пенсия съгласно законодателството на Република България за срока на пребиваване. При подаване на заявление за издаване на първоначално разрешение за пребиваване се представят и документите, чрез които е обосновано заявлението за издаване на виза по чл. 15, ал. 1, а навършилите 18-годишна възраст чужденци, с изключение на лицата, които притежават статут на лица без гражданство в Република България, представят и документи за съдимост или за криминална или за полицейска регистрация, издадени съгласно законодателството на държавата на гражданството, на държавата на произход или на обичайното пребиваване.

Процедура

Имайте предвид, че процедурата е сложна. За съжаление, не винаги е лесно дори да се подаде заявление. Повече за подаването на заявление ТУК.

Срок за подаване на заявлението

При първоначално предоставяне право на продължително пребиваване по реда на глава трета „а“ ЗЧРБ заявлението се подава не по-късно от три месеца от влизането на чужденеца на територията на Република България.

Срок за разглеждане на заявлението

Заявлението се разглежда и решава в срок до четири месеца от датата на подаването му. При правна и фактическа сложност или необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен до три месеца, за което чужденецът се уведомява писмено, като му се указва, че необходимите документи и информация следва да бъдат представени до изтичане на удължения срок. В случай че допълнителните документи и информация не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.

Решение

Решаващият орган се произнася с решение, с него той може да предостави или да откаже разрешение за продължително пребиваване е България. В случай, че разрешение бъде издадено, то се издава за срок от една година. Последното може да се подновява. В случай, че разрешение бъде отказано, Отказът представлява индивидуален административен акт и като такъв, подлежи на обжалване по реда на АПК.

Събиране на семейство

В случай, че чужденецът получи продължително пребиваване, той ще може да събере семейството си на територията на Република България.

Ако Ви трябва съдействие във връзка с цялостната процедура по получаване разрешение за продължително пребиваване или по повод постановен отказ за предоставянето му – не се колебайте и се обърнете към нас!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *