За мигрантите, липсата на статут или на документи, които да го удостоверяват неизменно води до различни проблеми, например отказ на услуги, страх, притеснение, безпокойство и т.н.

Най-чести хипотези

До нередовно/неразрешено пребиваване може да се стигне по четири основни начина:

  1. неразрешено влизане на територията на Република България;
  2. отнемане правото на пребиваване поради промяна на лични обстоятелства (напр., отнемане статут на бежанец; отнемане на статут на чужденец, извършил престъпление, отнемане на статут при невярно деклариране, отнемане на статут при отсъствие и др.)
  3. отказ по молба за международна закрила;
  4. изтичане на разрешения срок на пребиваване.

Решение на ситуацията

Съгласно Европейското законодателство, компетентните органи в Република България, трябва или да узаконят престоя на незаконно пребиваващите или да издадат решение за връщане.

Решение за връщане

„Решение за връщане“ е административно или съдебно решение или друг акт, което определя или обявява за незаконен престоя на гражданин на трета страна и налага или постановява задължение за връщане. В друга наша статия сме разгледали кога спрямо незаконно пребиваващ чужденец не може да бъде взето решение за връщане, а именно с оглед запазване целостта на семейството. Разгледахме и връщането в условията на COVID-19.

Решение за предоставяне на статут

Съгласно Европейското законодателство, не съществува право за получаване на конкретен статут или съответни документи в Република България при определени обстоятелства. При някои обстоятелства отказът може обаче да наруши ЕКПЧ. Държавите-членки могат във всеки един момент да вземат решение да предоставят на гражданин на трета страна, който е в незаконен престой на тяхна територия, самостоятелно разрешение за пребиваване или друго разрешение, което дава право на престой, поради хуманни, хуманитарни или други причини. В този случай не се издава решение за връщане. В случай, че решение за връщане вече е издадено, то се оттегля или се спира изпълнението му за срока на валидност на разрешението за пребиваване или на друго разрешение, с което се дава право на престой. За узаконяване престоя на нелегален чужденец, съпруг на българин – виж ТУК.

Права на лице с незаконен статут

Тези права включват правото на здравна помощ, правото на подслон и правото на образование. Според нас тук следва да се включи и правото на встъпване в брак.

В случай, че се нуждаете от съдействие във връзка с узаконяване престоя на незаконно пребиваващ – обърнете се към нас!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *