За да може да послужи един чуждестранен документ пред институциите в Република България, същият следва да бъде преведен и легализиран по съответния ред.

Превод на документ

Съгласно разпоредбата на чл. 21а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документите и други книжа /Нов-ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г./, за чуждестранен документ, преведен на български език, на територията на Република България, предназначен за ползване в Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. Ако чуждестранния документ не е преведен по този ред, българските институции няма да го приемат.

Преводът като стопанска дейност

Съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на ЗОАРАКСД „стопанска дейност“ е дейността, извършвана като търговец, дейността на лицата по чл. 2 от Търговския закон, както и всяка друга дейност, осъществявана с цел печалба. Преводът на документите, е услуга, извършена с личен труд от преводачи срещу заплащане, с цел печалба и е стопанска дейност по смисъла на § 1 от ДРЗОАРАКСД.

Изисквания към преводаческата дейност

Преводаческата дейност не е лицензионна такава, но за да се извършва преводачът следва да отговаря на специални изисквания. Същите са утвърдени със Заповед от 21.05.2019 г. на Министерство на външните работи. Имайте на предвид, че превода на чуждестранен документ задължително трябва да се извърши от сертифициран за тази цел преводач. Той трябва да отговаря на конкретни критерии, включително и да бъде сертифициран и с опит в тематиката, касаеща дадения документ.

В кои случаи чуждестранни документи могат да бъдат превеждани от преводач при български консул в чужбина?

Тази дейност, преводачите в българските консулства могат да извършват при строго определени предпоставки, а именно: когато в приемащата държава редът за извършване на преводи от и на чужди езици не е уреден нормативно и в дипломатическото или консулското представителство на Република България работи по служебно или трудово правоотношение или на граждански договор преводач, могат да бъдат извършвани преводи на документи и други книжа, представени от български и чужди граждани.

Може ли да се използва в България, чуждестраннен документ, преведен от служител към български консул?

Не! За да се използва този документ на територията на Република, както вече отбелязахме, с промяната на чл. 21а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документите и други книжа /Нов-ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г./, е въведено изискване, а именно за чуждестранен документ, преведен на български език, на територията на Република България, предназначен за ползване в Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. С това законово изменение на практика се ограничи възможността на служителите преводачи към българските дипломатически служби да превеждат документи, които ще бъдат използвани на територията на Република България, последното е вярно тъй като:

Посолствата са част от територията на Република България

Територията на България обхваща географската територия на
страната (без териториалните анклави на другите държави, както и националното въздушно и водно пространство). В територията на България се включват и териториалните анклави (посолства, консулства и др., намиращи се извън държавните граници). Това означава, че въпреки че дори ако служител на консулство преведе един документ, това, само по себе си не освобождава от задължението, въведено с Правилника за заверка на подписа на преводача от български нотариус.

Консулите не могат да удостоверят нотариално подписа на преводача

Вярно е, че български дипломатически и консулски представители могат да изпълняват някои от функциите на български нотариуси. Тези функции обаче са изчерпателно изброени в Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Заверката на подписа на преводача не е в изброените, следователно консулите не могат да изпълняват тази функция.

Съветваме всички наши клиенти да се придържат стриктно към законовите изисквания за превод и легализация на чужди документи, които ще се използват пред институциите в Република България. Много често тези документи се изискват за изпълнение на определена процедура. В случай, че преводът на документа е направен в разрез със закона, това може да провали цялостна процедура!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *