Вече разгледахме основните видове Международна закрила . Допълнително разгледахме подробно и как може да се получи статут на Бежанец в България като очертахме вариантите за защита срещу незаконосъобразен отказ за предоставяне на статута.

В предходна наша статия маркирахме най-често срещаните в нашата практика пороци на решение по молба за предоставяне на статут. Там отбелязахме, че такъв порок може да е преминаване без основание към ускорена процедура по вземане на решение. В настоящата статия ще внесем малко повече светлина относно това кога може да законосъобразно да се премине към нея и какви са Вашите права ако това не бъде изпълнено.

Правна рамка

На първо място следва да се отбележи, че ускорената процедура е уредена от Европейското законодателство, а в частност Директива 2013/32/ЕС. Изискванията на тази Директива са въведени в българското законодателство със ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, обнародван в ДВ, бр. 101 от 2015 г. С него е изменен чл. 70, ал. 1 ЗУБ, така че да допусне разглеждането на молбите в ускорена процедура и по-кратък срок за приключването на процедурата.

Същност на ускорената процедура според българското законодателство

Разпоредбата на чл. 70, ал. 1 ЗУБ (изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г. и бр. 101 от 2015 г.), в сила от 29.12.2016 г. без последваща към момента промяна, гласи, че при наличие на определени основания в срок до 10 работни дни от регистрацията на чужденеца,интервюиращият орган може да приложи ускорена процедура в производство по общия ред, като вземе решение за отхвърляне на молбата като явно неоснователна .

Основания за прилагане на ускорената процедура

Ускорена процедура се прилага, когато чужденецът:

1. се позовава на основания извън предмета на този закон– това уредено в българското право основание транспонира чл. 39, ал. 8, б. „а“ от Директива 2013/32/ЕС, който гласи „държавите–членки могат да предвидят ускоряване на процедурата по разглеждане, ако кандидатът при подаване на своята молба или излагане на фактите е повдигнал въпроси, които нямат отношение към разглеждане на това дали кандидатът отговаря на условията за лице, на което е предоставена международна закрила по силата на Директива 2011/95/ЕС. “ На практика може да се приеме, че разпоредбите се препокриват.

2. не посочва никакви причини за основателни опасения от преследванетова изискване е уредено само в националното ни законодателство, същото не е създадено чрез транспониране разпоредба на Директива 2013/32/ЕС, това е и причината това основание да не се прилага за ускорена процедура, тъй като попада извън обхвата на унифицираните европейски основания. Предвид примата на правото на ЕС, това основание не следва да се прилага като такова.

3. твърдените от него факти не съдържат подробно описание на обстоятелствата или лични подробности за изясняване на случая;

4. молбата е явно неправдоподобна, тъй като твърдените от него факти са непоследователни, противоречиви или напълно невероятни;

5. се представя с фалшива самоличност или използва неистински, подправен документ или документ с невярно съдържание, за които по време на производството продължава да твърди, че са истински;

6. умишлено, в устна или писмена форма, дава невярна или укрива съществена информация относно своя случай;

7. умишлено унищожи, повреди или се разпореди с паспорт, друг документ или билет, който има отношение към неговото твърдение, за да се представи под фалшива самоличност или да затрудни разглеждането на молбата;

8. не е представил информация, която да позволи да се установи с достатъчна сигурност неговата самоличност или гражданство;

9. отказва да изпълни задължението да даде пръстови отпечатъци;

10. е влязъл в страната и пребивава по законоустановения ред и в разумен срок от влизането не заяви пред компетентен орган, че иска закрила, освен в случаите, когато закъснението е по независещи от него причини;

11. е влязъл в страната не по законоустановения ред и не заяви незабавно пред компетентен орган желанието си да получи закрила, освен ако независещи от него причини са му попречили да направи това;

12. идва от сигурна държава по произход;

13. след като е разполагал с достатъчно време и възможности, подава молбата си, за да осуети изпълнението на наложената му принудителна административна мярка „отнемане на правото на пребиваване в Република България“, „връщане“ или „експулсиране“.

Правен анализ

Във връзка с гореизложеното и по аргумент за противното, при липса на някое от горепосочените основания, ускорената процедура ще бъде изцяло неприложима. В този случай решаващият орган няма да бъде овластен нито проведе ускорена процедура в производство по общия ред, нито да вземе решение за отхвърляне на молбата като явно неоснователна. Следователно наличието на цитираните основания  по отношение на конкретната молба за международна закрила обуславя приложимостта на този специален процесуален ред по глава шеста, раздел II от ЗУБ .

В случай, че се нуждаете от консултации във връзка с молбата Ви за предоставяне на статут на бежанец, не се колебайте и се обърнете към нас. Нашият екип от специалисти ще отговори на всичките Ви въпроси и ще Ви окаже необходимото съдействие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *