Предоставяне статут на бежанец е един от видовете Международна закрила на чужденци. В определени случаи статута на бежанец, както и всеки друг статут на закрила, може да бъде отнет. В случай, че статутът бъде отнет, лицето, на което същият е бил предоставен ще се превърне в Мигрант с нередовен статут.

Правна уредба

Отнемането на статут на бежанец е уредено в чл. 78, ал. 2 от Закона за убежището и бежанците.

Как може да бъде отнет статут на бежанец?

Образуване на производството

Производството по отнемане на международна закрила се образува с решение на председателя на Държавната агенция за бежанците.

Интервю

Чужденецът, спрямо когото е образувано производството се уведомява за това действие и с уведомлението се насрочва интервю. Това уведомление се изпраща по пощата, на адрес, който е бил посочен в официална информация изходяща от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“. В случай, че писмото се върне като недоставено органът може да приеме, че е налице редовно връчване на решението за откриване на производство.

В какви хипотези може да бъде отнет предоставен статут на бежанец

Статут на БЕЖАНЕЦ се ОТНЕМА на чужденец:

1. за когото има сериозни основания да се предполага, че е извършил деяние, което съгласно българските закони и международните договори, по които Република България е страна, е определено като военно престъпление или като престъпление против мира и човечеството;

2. за когото има сериозни основания да се предполага, че е извършил тежко престъпление от неполитически характер извън територията на Република България;

3.  за когото има сериозни основания да се предполага, че извършва, подбужда, подпомага, участва в обучение или приготовление за извършване на действия, противоречащи на целите и принципите на Организацията на обединените нации (ООН), уредени в Преамбюла и в чл. 1 и 2 от Хартата на ООН, както и в резолюциите й, относно мерките за борба с международния тероризъм;

4.  който се ползва от закрилата или помощта на органи или организации на Организацията на обединените нации, различни от Върховния комисар на Обединените нации за бежанците; когато тази закрила или помощ не е преустановена и положението на лицето не е установено, съгласно съответната резолюция на Организацията на обединените нации, това лице може да се ползва от привилегиите, произтичащи от Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г.;

5. по отношение на когото компетентните органи в държавата по неговото постоянно местоживеене са признали правата и задълженията, произтичащи от гражданството на тази държава;

6. за когото има сериозни основания да се предполага, че представлява заплаха за националната сигурност;

7.  който веднъж осъждан с влязла в сила присъда за тежко престъпление представлява заплаха за обществото.

8. се представя с фалшива самоличност или използва неистински, подправен документ или документ с невярно съдържание, за които по време на производството продължава да твърди, че са истински;

9. умишлено, в устна или писмена форма, дава невярна или укрива съществена информация относно своя случай.

Решение

В срок три месеца от образуване на производството председателят на Държавната агенция за бежанците взема решение, с което отнема статут на бежанец. Председателят на Държавната агенция за бежанците взема решението и без възраженията на чужденеца, когато те не са направени по зависещи от него причини.

Вашите права във връзка с решение, с което отнемат предоставения Ви статут на бежанец

Вашите права са да се защитите срещу решението на Председателят на Държавната агенция за бежанците, това може да стане единствено чрез жалба в Съда. Нашият екип от опитни адвокати и юристи ще Ви помогне. Не се колебайте и се свържете с нас! Огромният ни опит в сферата на миграционното право ще Ви помогне да защитите правата си от взети незаконосъобразни решения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *