Според данни от доклад Global Trends на Агенцията на ООН, броя на бежанците в целия свят надхвърля 25.4 милиона. Според официалната статистика на Държавната агенция за бежанците към Министерски съвет през миналата година в България 731 души са получили статут на бежанец.

Предоставянето на статут на бежанец е само един от видовете Международна закрила.

Лесно ли е да получиш статут на бежанец в България?

Нашата практика показва, че отговорът е НЕ!

Как може чужденец да получи статут?

Молба

На първо място чужденецът трябва да подаде молба за предоставяне статут на бежанец/ хуманитарен статут лично пред длъжностно лице в Държавната агенция за бежанците.

Форма на молбата

Молбата следва да е подписана и депозирана лично от чужденеца съгласно чл. 6, ал. 3 от Директива 2013/32/ЕС. Молбата следва да съдържа искане към властите на Република България за закрила съгласно чл. 59, ал. 2 ЗУБ от гражданин на трета страна, за който може да се счита, че търси статут на бежанец или хуманитарен статут и не иска друг вид закрила извън обхвата на Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно стандартите за определяне граждани на трети държави и лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единният статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (ОВ, L ЗЗ7 от 20.12.2011 г.). С депозирането й молителят придобила правното положение на кандидат по чл. 2, б. „в“ от Директива 2013/32/ЕС–гражданин на трета страна с молба за международна закрила, по която не е взето окончателно решение по чл. 2, б. „д“ от Директива 2013/32/ЕС, с произтичащите от този статус права и задължения.

Срок за разглеждане на молбата

Държавите-членки с чл. 39, ал. 3, изр. 1 от Директива 2013/32/ЕС са задължени да гарантират, че молбата ще бъде разгледана в 6-месечен срок от подаването й, освен ако не са налице основанията за удължаването на този срок по чл. 39, ал. 3, изр. 3 от Директива 2013/32/ЕС или тези по чл. 39, ал. 4 от Директива 2013/32/ЕС за отлагането му.

Ускорена процедура по разглеждане на молбата

Дадена е възможност на държавите–членки да предвидят ускоряване на процедурата по разглеждане при спазване на основните принципи и гаранции по глава втора от Директива 2013/32/ЕС или нейно извършване на границата съгласно чл. 43 от Директива 2013/32/ЕС в посочените в чл. 39, ал. 8, б. „а“ – „и“ от Директива 2013/32/ЕС хипотези. С чл. 39, ал. 9 от Директива 2013/32/ЕС на държавите-членки е оставено да определят срок за вземането на решение в ускорена процедура, който да е разумен по продължителността си. По повод молбата Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет се произнася с решение.

Решение – възможни пороци

Най-общо решението може да бъде издадено при съществени процесуални нарушения и в противоречие с материалния закон.

В частност Решението може да страда от пороци, като например:

  • Необосновано провеждане на ускорена процедура – същото може да ограничи възможността на молителя да организира защитата си, да се подготви за интервюто и да представи доказателства и т.н.;
  • Несъобразяване с особеното положение и специални потребности на молителя като лице от уязвима група по § 1, т. 17 от ДР на ЗУБ; 
  • В нарушение на чл. 75, ал. 2 ЗУБ несъобразяване на всички относими факти, свързани с личното положение на молителя и държавата му по произход;
  • Несъобразяване на всички относими факти, свързани с основателни опасения от преследване поради политическото мнение на молителя по смисъла на чл. 8, ал. 1 ЗУБ;
  • Не вземане предвид реалната опасност от тежки посегателства по смисъла на чл. 9, ал. 1, т. 1 и 2 ЗУБ поради дейността на молителя.

Защита срещу порочно решение

В случай, че имате постановен отказ по молба за статут, Моля обърнете се към нас! Ние ще Ви предоставим правна защита и съдействие във връзка с отказа Ви. Ще съдействаме при изготвянето на Жалба срещу отказа Ви, с която ще искаме съдът да отмени Решението, в което е обективиран отказът по молбата Ви, като незаконосъобразно издадено.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *