Граждани на страни извън ЕС, граждани на страни от ЕС и членове на техните семейства. Кой се нуждае от виза D?


Настоящата статия касае правния статут на чужденците, които не са граждани на страни от ЕС (акцентираме на условията за получаване на виза D от чужденец). Виза D не е необходима на гражданите на ЕС, както и на членовете на техните семейства (дори ако те са граждани на страни извън ЕС). Членовете на семейства на български граждани за съжаления нямат подобни привилегии. Звучи ви дискриминационно? Със сигурност е така. Моля прочетете материалът ни относно дискриминация на съпрузи на български граждани.

Граждани от трети страни, членове на семейства на граждани на ЕС

Гражданите на страни извън ЕС, които са членове на семейство на гражданин на ЕС, могат да прочетат статията ни – може ли гражданин на страна извън ЕС, член на семейство на гражданин на ЕС да влезе в България без виза?

Виза за дългосрочно пребиваване – същност и определение

чужденец виза D

В правната литература се среща като виза Д, виза „Д“, виза тип „Д“, виза D, виза по член 15 от ЗЧРБ, виза за дългосрочно пребиваване, имигрантска виза и т.н. Правилното и наименование е:

Виза за дългосрочно пребиваване по чл.15 от Закона за чужденците в Република България

Виза D се издава от дипломатическите мисии на България в чужбина (посолства, консулски служби). Тя е със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни. Получаването и е трудно и случаите на откази са отчайващо многобройни. При постановен отказ за издаване на виза D, чужденецът няма правна възможност да кандидатства за право на пребиваване в България. Това често води до невъзможност за събиране на семейства в България (най-често при брак на българка с чужденец). В отделни случаи, дори и до невъзможност чужденците да живеят заедно с децата си (български граждани) на територията на България.

Всичко, което трябва да знаете за прословутата виза по чл.15 от ЗЧРБ

През последните няколко години, все повече чужденци желаят да се установят трайно в България. Същевременно, условията за получаване на право на пребиваване се затягат с всеки изминат ден. Имиграционните власти подлагат всички заявления на задълбочен и доста критичен анализ. Затова и случаите на постановени откази за издаване на визи са изключително чести.

Продължително пребиваване в България – не без виза D?

В България съществуват 3 основни режима на пребиваване на чужденци от трети страни (не членки на ЕС). Това са:

 1. Продължително пребиваване;
 2. Дългосрочно пребиваване;
 3. Постоянно пребиваване.

В тази статия ще разгледаме института на продължително пребиваване и съответните законови процедури и условия за кандидатстване.

Виза D и Законът за чужденците в Република България (ЗЧРБ)

ЗЧРБ е законът, който определя условията и реда, при които чужденците могат да влизат, да пребивават и да напускат България.

Виза D – абсолютно необходима за получаване на статут на продължително пребиваващ?

Законът (ЗЧРБ) постановява на практика, че за да получи разрешение за продължително пребиваване, чужденецът задължително трябва да притежава виза D.

Изключения от правилото

Съществуват някои правни механизми да се получи разрешение за пребиваване без виза D, но те са изключително сложни и нееднозначни.

Още преди време екипът ни спечели безпрецедентно дело, като административният съд постанови възможност да бъде издадено разрешение за пребиваване без виза D. За съжаление в последствие Областна дирекция на МВР Добрич, ангажирайки административният и финансов ресурс на държавата, с цел да възпрепятства узаконяването на пребиваването на родител на дете – български гражданин, обжалва решението пред Върховен административен съд. Решението на ВАС отмени това на административния съд, с доводи, които според нас нарушават правата на чуждия гражданин, неговото семейство и най-вече на детето – български гражданин. Екипът ни е твърдо решен да защити правата на семейството и пред други институции, включително и пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Законодателната идея за необходимостта от виза D

В чл.15 на ЗЧРБ е записано, че „Виза за дългосрочно пребиваване (виза D) …. може да бъде издадена на чужденец, който желае да получи разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България на едно от основанията, посочени в този закон.„.

Удобство

Дотук добре. Идеята на законодателя изглежда логична. Ако чужденецът желае да се установи в България, той трябва да кандидатства за това. За целта той първо трябва да пристигне в страната и да подаде съответните документи. За да може да влезе в България, чужденецът може (има право) да получи виза D. Би било логично чужденец, който не се нуждае от входна виза за страната ни (например граждани на САЩ, Канада, Украйна, Бразилия и т.н.) да не бъде задължаван да получи виза D. Визата по чл.15 от ЗЧРБ само ще дублира правата му да влезе в България съгласно безвизовата спогодба, която държавата му има със страната ни. Същото се отнася и за чужди граждани, които могат да посетят България с получена българска туристическа или друга виза, например шенгенска.

Проблем

Казахме, че получаването на виза D не е лоша идея. Да, но не съвсем. Всъщност съвсем не. Очевидно идеята на законодателя е съвсем друга. Защото чл.24, ал.1 от ЗЧРБ постановява, че „Разрешение за продължително пребиваване могат да получат чужденци, които притежават виза по чл. 15, ал. 1 (виза D) и: … (следват условията за получаване на право на пребиваване)„.

С други думи законът постановява, че получаването на виза D е задължително условие за кандидатстване за разрешение за пребиваване. Така излиза, че законодателят на практика поставя една допълнителна преграда преди получаването на право на пребиваване в България. Чужденецът следва първо да кандидатства и да получи виза D и чак след това да пътува до България за да подаде документи за продължително пребиваване.

Удобство или проблем?

В много случаи това не е проблем. Да вземем за пример чужденец, гражданин на Индия, който е приет в български университет. В този случай, за да може той да пребивава в България, той трябва да получи разрешение за продължително пребиваване. Такова се получава в България, поради което на гражданинът на Индия ще му е необходима българска виза за да може да посети България. В този случай, получаването на виза D от посолството ни в Ню Делхи е удобно и правно логично.

В друга хипотеза обаче, нека предположим, че гражданин на САЩ сключва брак с българка, докато се намира в България по силата на безвизовата спогодба на САЩ с ЕС и България. В този случай, той ще трябва да напусне България за да пътува обратно до САЩ, където да подаде документи и да изчака издаването на виза D. Този процес, в най-добрия случай ще му отнеме 2 месеца, през което време той ще бъде разделен със съпругата си.

Още по-неприятен е случаят на гражданин на Австралия, който е женен за българка, с която имат дете. До момента са живяли заедно в Дубай (ОАЕ), но след пътуване до Европа решават да се установят за постоянно в България. В този случай австралийският гражданин ще трябва да се върне до Австралия (като си плати всички пътни разходи) и там да чака издаването на виза D. Процедурата може да се проточи с месеци, през което време той ще бъде отделен не само от съпругата си, но и от детето си.

Виза D дублира процедурата по кандидатстване за право на пребиваване и създава административни трудности

Всъщност разпоредбите на ЗЧРБ създават една допълнителна трудност пред чуждите граждани. Най-важното е, че процесът по кандидатстване за виза D предвижда чужденецът да очаква одобрение извън България (в собствената си държава). По този начин чужденецът въобще не се допуска до територията на България, като процедурата може да продължи с месеци. При отказ и обжалване, срокът се удължава дори с години. През това време българската държава постига две противоречиви цели:

 1. не допуска на територията си чужденци, за които има съмнения, че нямат правно основание за пребиваване;
 2. нарушават се правата не само на чужденците, но и на българските граждани, с които те имат създадени трайни връзки и/или семейни отношения.

Кандидатстване за виза D – къде?

В собствената държава

Чужденецът трябва да кандидатства за виза D в посолството (консулството) на България в страната, на която е гражданин. Гражданин на Украйна например следва да кандидатства в посолството на България в Киев или Одеса. Гражданин на САЩ – в която и да е от дипломатическите ни мисии в САЩ.

В съседна държава, ако България няма посолство в държавата на кандидата

Ако в страната на чужденеца няма българска дипломатическа мисия, кандидатстването следва да стане в посолството на България, което е оторизирано за съответната държава. Например гражданин на Тайланд трябва да кандидатства за виза D в българското посолство във Виетнам.

В друга държава (правно допустимо, но трудно)

Съществува и друга правна възможност, а именно да се кандидатства в българско посолство в трета страна. Тази опция се използва от чужденци, които не живеят в страната, чийто граждани са. Обикновено е необходимо чужденецът да има разрешение за пребиваване в „другата“ държава, където иска да подаде документите си за виза D. Възможни са изключения при определени обстоятелства. Препоръчваме ви да се свържете с нас ако искате да кандидатствате за виза D в трета държава.

В България

Не е възможно да се кандидатства за виза D от България!

Условия за получаване на право на продължително пребиваване в България

Основните хипотези, при които чужденец, гражданин на трета държава, може да получи разрешение за продължително пребиваване са изброени в чл.24, чл.24а, чл.24б, чл.24в, чл.24е, чл.24з и чл.24и. По-долу ще изброим най-често срещаните хипотези, визирани в чл.24 от ЗЧРБ. Най-общо казано, чужденците които могат да получат разрешение за продължително пребиваване са тези, които притежават виза Д, и:

 • желаят да извършват работа по трудово правоотношение след разрешение на Министерството на труда и социалната политика;
 • осъществяват търговска дейност в България, като в резултат на тази дейност са разкрити най-малко 10 работни места на пълно работно време за български граждани;
 • са чуждестранни специалисти, пребиваващи в България по силата на международни договори;
 • представители са на чуждестранно търговско дружество (посредством регистрация на търговско представителство);
 • са финансово осигурени родители на български гражданин или на чужденец с разрешено постоянно пребиваване;
 • се намират в болница за продължително лечение;
 • са акредитирани в България кореспонденти на чуждестранни средства за масово осведомяване;
 • получили са право на пенсия съгласно законодателството на България или на друга държава;
 • са членове на семейството на чужденец, получил разрешение за продължително или за постоянно пребиваване;
 • са други членове на домакинството на чужденец по чл. 23а, ал. 3 (административно-технически персонал на дипломатическо или на консулско представителство) или негови частни домашни помощници;
 • желаят да извършват дейност на свободна практика след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика;
 • желаят да извършват дейност с нестопанска цел (например чрез фондация) след разрешение от Министерството на правосъдието;
 • имат положително становище от дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет – в качеството им на чуждестранни религиозни служители;
 • са получили статут на специална закрила по Закона за борба с трафика на хора;
 • членове са на семейството на български гражданин;
 • са придобили имоти в България за сума не по-малка от 600 000 лв.;
 • извършили са инвестиция в размер на не по-малко от 250 000 лв. в икономически необлагодетелствани региони и са разкрити най-малко 5 работни места за български граждани;
 • желаят да извършват доброволческа дейност в рамките на Европейската доброволческа служба;
 • са членове на семейството на чужденец с предоставено убежище, временна закрила или хуманитарен статут.

Кандидатстване за виза D – как можем да помогнем?

Подаването на документи за получаване на виза D е първият и най-важният етап от процедурата за получаване на разрешение за пребиваване в България. Евентуален отказ за издаване на виза D обикновено има фатални последици. След постановен отказ е много вероятно чужденецът да не може да посети повече България. А в някои случаи дори и другите страни членки на ЕС. Затова кандидатът следва да положи максимални усилия за да минимизира риска от получаване на отказ.

Нашият екип може да ви окаже следните базови услуги с цел да получите виза D максимално лесно, бързо и удобно:

 • подготовка на всички необходими документи;
 • подготовка на кандидата за интервюто в посолството на България;
 • съдействие за подаване на документите в трета държава;
 • обжалване на отказ за издаване на виза D.

Имаме възможност да ви съдействаме и за значително по-нестандартни казуси във връзка с получаване на виза D. Моля да се свържете с нас за допълнителна информация.

В определени случаи ще можем и да ви съдействаме да кандидатствате за разрешение за пребиваване без предварително получаване на виза D.

65 коментара

 1. Добър ден. Моля те кажи ми. Аз съм гражданин на България, съпругът ми е украинец, който сега живее в Чехия под временна закрила. Има ли възможност да получите виза D при подаване на документи в българското посолство в Чехия? И възможно ли е да влезете в България като турист, докато чакате разглеждане на виза D?

  P.S. Съжалявам за грешния превод

  1. Author

   Да, възможно е. Можете да се свържете с офисите ни за съдействие.

   1. Можете ли да ми кажете къде мога да се обърна за помощ? контакти, адреси
    Благодаря

     1. Имате ли служители в офиса си, които говорят руски или украински?

     2. Author

      Да, имаме и на двата езика.

     3. Благодаря!

    1. Още един въпрос, мога ли да се обадя на telegram/whats up/viber?

     1. Author

      Да, колегите вече са отговорили на имейла Ви!

    2. Здравейте, мъжа ми е сръбски гражданин, сключихме брак в България, минахме по дългия път с всички документи и пътувания от посолство до миграции, искаха ни и така познатите 12 минимални заплати по сметка и извлечение на сметката, успяхме да вземем лична карта за временно пребиваване с която може да живее на територията на България, но трябва да се подновява всяка година. Въпроса ми е следния: трябва ли всяка година при подновяване да има наличност по сметка тези въпросни 12 заплати?

     1. Author

      Здравейте,
      Тези 12 заплати по принцип никъде не трябва да се доказват, но властите смятат иначе. Ако сте наш клиент, можете да се свържете с юриста, който Ви обслужва за съдействие.
      Поздрави,
      Posolstvo.eu

 2. Здравейте,
  Аз съм украинска гражданка и получих виза D, за да уча в България. Завърших обучението си и в момента съм в чужбина, като кандидатствам за разрешение за пребиваване в друга държава от ЕС. Както знаете, България наскоро влезе в Шенген. Не мога да поискам разрешение за пребиваване в друга държава, докато българската ми виза е валидна. Възможно ли е да анулирам визата си за България, за да избегна това припокриване?
  Благодаря!

 3. здравейте!
  съпруга ми е турски гражданин и изчаква за виза Д,за която кандидатствахме и тя е одобрена. Въпроса ми е след като я получи,до какъв срок трябва да влезе в България?

  1. Author

   Здравейте,
   След като визата му бъде поставена ще можете да видите какви са сроковете. Продължителността на виза Д е до 180 дни от датата на влизане.
   Ако имате нужда от съдействие можете да ни пишете.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 4. Здравейте,
  аз съм рускиня омъжена за българин и живея в България от 30 години. Имам и българско гражданство.
  Майка ми е руска гражданка и живее в Русия.
  Тя е на 88 години и има здравословни проблеми, които вече не и позволяват да се грижи за себе си самостоятелно. Искам да я взема при нас в България.
  Може ли да ми дадете съвет за най-подходящия вариант за получаване на дългосрочна виза ?
  Благодаря!

  1. Author

   Здравейте,
   Най-добрият ви вариант според нас е майка ви да кандидатства за виза за пенсионери или като финансово осигурен родител на български гражданин.
   За съжаление, за руски граждани в момента, процедурите са… тежки.
   Пишете ни ако ви е нужна помощ.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

  2. Благодаря много за бързата реакция!!

   1. Hello, my husband and my child are in Turkey and I cannot book an appointment. The Bulgarian Embassy in Istanbul can you help?

    1. Author

     Hello,
     We recommend you contacting our offices for assistance.
     Regards,
     Posolstvo.eu

 5. Здравейте, ако чужденецът подаде документи в консулството ни в Атина,където има пребиваване, трябва ли да остане в Гърция до като стане ясно дали ще му отпуснат виза Д или може да пътува?

  1. Author

   Здравейте,
   Не, не трябва да стои в Гърция. След подаването на документите за виза Д, чужденецът може да пътува навсякъде, стига да има необходимата за това виза или право на безвизово влизане. Ако чужденецът е от държава с безвизов режим с България, например САЩ, той дори може да чака в България докато получи виза Д или отказ за такава.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 6. Здравейте, има ли някакви специални условия за подаване на документи в държава съседна на България,различна от тази, на която чуждинецът е гражданин и няма пребиваване в друга държава в Европа,къде може да видим изискванията и процедурата. Чужденката има съпруг българин и дете и връщането в държавата по граждаство (няма пречки за него), би отнело доста време и разходи. Ако се подадат документите в трета държава чужденецът трябва ли да остане в тази държава до получаването на виза Д?

  1. Author

   Прекрасен въпрос!
   Няма къде да видите „процедурата“, защото (според нас) това изискване за ПРЕДВАРИТЕЛНО одобрение за кандидатстване в друга държава е НЕЗАКОННО!
   Планираме до ден-два да публикуваме специална статия по темата, така че проверявайте регулярно на сайта ни.
   Пишете ни ако ви е нужно съдействие.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 7. Какви са законовите основание за получаване на виза „Д“?

  1. Author

   Здравейте,
   Има много законови основания за получаване на виза Д, например получено разрешение за пребиваване, брак с български гражданин и други. Можете да прочетете повече на posolstvo.eu/bg/visa-d.
   Можете да ни пишете ако желаете да си запишете консултация или имате допълнителни въпроси.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 8. Здравейте,
  Всъщност, въпросът ние как Австралийски гражданин, женен за Българка може да кандидатства за временно пребиваване. Вече живеем в България от Декември 2021

  1. Author

   Здравейте,
   Кандидатстването, по стандартната процедура, изисква чужденецът да получи виза Д от държавата си на произход. Ако живеете в България от Декември 2021г. без съпругът ви да има разрешение за пребиваване, е много вероятно да сте нарушили имиграционното законодателство.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 9. Здравейте, приятелката ми дойдe преди приблизително 2 месеца от Русия с туристическа виза, която е с продължителност 90 дни. Ние сключихме брак преди няколко дена и сега вече тя е женена за български гражданин. Какви са предимствата от които може да се възползваме в момента за да може тя да остане тук и да не се налага да прави всичко връщайки се обратно и има ли вариант нещата да се задвижат от България – ако да – какви са стъпките? Ако не – то, отново – какви са стъпките?

  1. Author

   Здравейте,
   Съпругата ви има правно основание да получи виза Д и след това разрешение за продължително пребиваване. За съжаление виза Д няма как да бъде получена от България. По определение тя трябва да се върне в Русия, откъдето да кандидатства за виза Д. Има варианти, при определени условия, да кандидатства от друга държава, например Турция или Сърбия, за където на нея не и е необходима виза. Можете да ни пишете ако ви е нужно съдействие.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

   1. Здравейте,
    Съпругът ми е Австралийски гражданин и живяхме заедно в Австралия 15 години. Преди година и половина дойдохме да живеем е България, като никой не ни обясни предварително, че за виза Д е толкова сложно. Какво да правим ? Искаме да живеем в Европа
    Без да се връщаме в Австралия.

    1. Author

     Здравейте,
     Ако искате се свържете с нас на visa@posolstvo.eu . Смятаме, че ще можем да ви предложим решение с цел да не се връщате в Австралия. Имайте предвид, че процедурите не са лесни.
     Поздрави,
     Posolstvo.eu

 10. Здравейте, регистрирахме търговско представителство на руско дружество в България. Един управител и трима съдружници. Колко от тях могат да кандидатстват за виза Д и къде да намерят всички документи за да подадат заявление в бг посолство в Москва. Всички ли трябва или може един от името на всички? Благодаря!

 11. Здравейте, регистрирахме търговско представителство в РБ на Дружество от Русия. Съдружниците са трима, един е управител от тях. Могат ли всички да кандидатстват за виза Д и къде да намеря всички документи, за да подам заявлението в БГ посолство в Москва. Могат ли тримата да кандидатстваме или мога само аз като управител. Благодаря.

  1. Author

   Здравейте,
   Надяваме се, че осъзнавате с каква задача сте се нагърбили, имайки предвид сегашната международна обстановка. Съветваме ви да се свържете с българското посолство в Москва и след като те (не) ви отговорят, ако желаете можете да се свържете с нас за съдействие.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

  2. nous faisons la même chose que vous, nous étions 3 représentants et nous demandons le visa D, tout était bien, donc on leur refuse le visa, soit en disant qu’il y a une fausse déclaration à l’adresse du bureau ,sachant c’est l’agence qu’ils m’ont loué le bureau,on as passé par l’agence et le notaire,on c’est pas qoi faire maintenant

 12. Гражданин на Руска Федерация, който има разрешение за продължително пребиваване в Сърбия има ли право да подаде за виза Д за България, като търговски представител в консулството на РБ в Сърбия, тъй като се намира в момента в Сърбия?

 13. здравейте , съпругът ми е тунизийски гражданин ,в момента подготвяме документи за виза Д ,в сайта на външно министерство пише че членовете на семейство на български гражданин не трябва да представят доказателства за жилище и финанси ,а посолството в Тунис изисква тези документи .Въпросът ми е : трябва ли да подготвям тези документи или не ?

  1. Author

   Здравейте,
   Имате избор да следвате буквата на закона или да следвате прищевките на администрацията. Няма как да ви дадем съвет кой вариант да изберете.
   Можете да ни се обадите ако ви е нужно съдействие или ако получите отказ.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu


 14. Здравейте! Съпругът ми е беларуски гражданин, който получи виза тип D.Трябва ли да напуска държавата на първото тримесечие и има ли той възможност да кандидатства за разрешение за дългосрочно пребиваване? Благодаря Ви!

  1. Author

   Здравейте,
   Съпругът ви трябва възможно най-бързо да кандидатства за разрешение за продължително пребиваване. Не е необходимо да напуска страната.
   Пишете ни ако имате нужда от съдействие.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu


 15. Здравейте,

  Моят казус е следният: със съпруга ми (гражданин на държава извън ЕС) живеем в държави извън ЕС (две различни такива за момента в случай, че това е от значение). Аз съм българка и бих искала да имаме възможност да посещаваме България и да пътуваме свободно в ЕС с цел виждане на роднини и туризъм.

  Доколко разбрах, вариантът за него е виза Д, но тя е със срок от 6 месеца до 1 година.

  Интересувам се:

  -При издаване на виза Д – има ли той възможност да пътува и в други държави от (в допълнение към България)?
  -В случай, че има възможност да пътува в други държави от ЕС с виза Д, има ли условие той да пътува с мен като придружител?
  – Какви са процедурите, след като има издадена виза Д – има ли вариант той да получи документ с по-дълъг срок, който да позволи да пътува:
  = до България, при положение, че нямаме план да се оставаме постоянно да живеем и работим в България?
  = както и в ЕС?
  – Колко често и колко пъти може да се кандидатства за виза Д, ако няма вариант за друг документ с по-дълъг срок? (напр. Може ли веднага след изтичането на предната 6 месечна виза Д да кандидатства отново за нови 6 месеца)

  Предварително благодаря за помощта.

  1. Author

   Здравейте,
   Въпросите ви са многобройни, поради което е най-добре да си запишете час за консултация. Също така може да се свържете с нашите офиси.
   Целта на дискусиите на сайта ни е да даваме отговор на въпроси от по-общ характер, които интересуват читателите ни.
   С уважение,
   Posolstvo.eu

 16. Украйна е безвизовая,как да получа виза D тогава?

  1. Author

   Здравейте,
   Виза Д сте длъжни да получите ако искате да кандидатствате за разрешение за пребиваване. Не може да пристигнете в България с биометричен паспорт безвизово и да кандидатствате за право на пребиваване. Има и изключения от това правило, но те са различни случаи.
   Ако имате нужда от съдействие на територията на Украйна, можете да се свържете с нас на 068 4911713.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 17. Здравейте! Украйна е безвизовая за България, как да получается виза D тогава?

 18. Здравейте! Дъщеря ми, българска гражданска, през 2000 година сключи брак /в България/ с гражданин на Уелс, Великобритания. В момента те живеят в Уелс и имат дете на 6 месеца, родено там. Тяхното намерение е да се установят да живеят в България през следващата година. Правилно ли разбирам, че съпругът на дъщеря ми ще трябва да получи виза D, преди да тръгнат за БГ? Ще имат ли някакъв проблем при влизане в БГ с детето, което все още няма българско гражданство? Благодаря, предварително!

  1. Author

   Здравейте,
   Не е задължително да получи виза Д, ако не възнамерява да кандидатства за продължително пребиваване в България. Той, както и детето, в случай че имат британско гражданство, могат да влязат в България без виза за период не по-дълъг от 3 месеца.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu


 19. Здравейте, с приятелят ми който е пакистански гражданин искаме да се оженим в България. Той беше студент в Кипър, но завърши образованието си и в момента е в Пакистан. Какви документи са необходими , за да може да дойде в България и да сключим брак? Каква е процедурата и възможноста за това?
  Сърдечно Ви благодаря!
  Поздрави!

  1. Author

   Здравейте Диана,
   Най-добре е да ви запиша час за консултация, защото задачата ви съвсем няма да е лесна.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

   1. Здравейте !Бихте ли дали телефон за контакт?

    1. Author

     Здравейте,
     Всичките ни телефони и контактни данни са налични в секцията контакти.
     За спешни случи в неработно време, можете да ни оставите съобщение онлайн или да ни изпратите имейл и да ни оставите телефона си.
     Поздрави,
     Posolstvo.eu


 20. Здравейте
  Благодаря за изчерпателната статия
  Имате ли информация какъв е срокът на изчакване на виза Д след като документи вече са подадени? Със съпруга ми чакаме близо 2 месеца и все още няма издадена виза.Има ли някакъв законов срок за изчакване и към кого в България трябва да се обърна за статуса на визата му? Благодаря

  1. Author

   Здравейте,
   Въпросът ви е много „на място“, но отговорът за съжаление не е еднозначен. Специално публикувахме материал, който дава подробен отговор на въпроса ви. Моля да прочетете Срок за издаване на виза Д.
   Ако имате въпроси или имате нужда от съдействие сме насреща.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

   1. Здравейте,
    Интересува ме в кой случай се прекратява/отнема/ виза Д?Издадена е лична карта дългосрочно пребиваваме за 5 години?

    1. Author

     Здравейте,
     При издаване на лична карта за пребиваване, визата (Д) престава да действа автоматично.
     Ако не сте имали това предвид, моля да зададете въпроса по-конкретно? Конкретизирайте на какво основание е получено правото на пребиваване, гражданството на чужденеца и т.н.
     Поздрави,
     Posolstvo.eu

 21. Thank you for this article and the other articles pertaining to Visa D and long term residency. My wife of 11 years is Bulgarian, we reside in Canada and we are attempting to visit Bulgaria for one year for family and tourism purposes. We are finding the requirements very unclear and when we asked an honest question as to why I am not considered a family member of an EU citizen, or at the very least please explain how to become one so that we can simplify the process, we got a very terse response with a bad explanation. Reading your articles helps clarify what is going on and it sounds like I could be in for a bureaucratic treat. Its very frustrating when you just want to go and visit and spend you’re money there.

  1. Author

   Hello and thank you for your kind words,
   We understand your frustration. Unfortunately the state officials are not very helpful indeed.
   If you need assistance to obtain long term visa and residence permit in Bulgaria, please don’t hesitate to contact us.
   Regards,
   Posolstvo.eu


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *