Предоставянето на статут на бежанец е един от видовете Международна закрила. Без съмнение едно от най-важните права на чужденец, с предоставен статут на бежанец, е правото му да събере семейството си.

Как започва производството по събиране на семейство на бежанец?

Чужденец с предоставен статут на бежанец може да поиска да се събере със семейството си на територията на Република България, но при условие че семейните връзки предшестват влизането на чужденеца на територията на страната. Производството започва с молба от чужденеца до Председателят на Държавната агенция за бежанците. 

Кои са членовете на семейство по смисъла на ЗУБ?

По смисъла на Закона за убежището и бежанците (ЗУБ), „членове на семейството“ са:

а) съпругът, съпругата или лицето, с което се намира в доказано стабилна и дълготрайна връзка и техните ненавършили пълнолетие, невстъпили в брак деца;

б) навършилите пълнолетие, невстъпили в брак деца, които не са в състояние да осигурят сами издръжката си поради сериозни здравословни причини;

в) родителите на всеки от съпрузите, които не са в състояние сами да се грижат за себе си поради напреднала възраст или тежко заболяване и се налага да живеят в едно домакинство със своите деца;

г)  родителите или друг пълнолетен член на семейството, който носи отговорност по силата на закон или обичай за непълнолетното, невстъпило в брак лице, на което е предоставена международна закрила.

Правен анализ на концепцията за семейство

Концепцията за семейство и семейните връзки е значително по- разширена. Съгласно Европейската теория и практика семейството се разглежда като социална единица, която представлява група от най-малко двама души с общо съжителство, практикуващи икономическо сътрудничество и възпроизводство, емоционално привързани един към друг.

Какво е „семеен живот“?

Понятието „семеен живот“обхваща както семейства, сключили брак, така и фактическите отношения. Дефиницията на понятието за „семеен живот“, разработена в практиката на Европейския съд, е много широка и независима от каквито и да е характеристика в националното право на страните-членки на Съвета на Европа. В този смисъл съществуването на семеен живот, който се ползва със защита по чл. 8 от Конвенцията, се определя от силата на де факто отношенията, които обвързват две или повече лица в семейна единица, характеризираща се с финансова и психологическа зависимост, а не толкова от законовите семейни връзки. Органите по Конвенцията следователно са стигали до извода, че де факто семеен живот има, когато страните живеят заедно без брак, както и че този конкретен вид семеен живот не трябва да се изключва от защитата, предоставена от Конвенцията.

Фактори за определяне на „семеен живот“

Такива фактори са най-общо:

 1. характерът на отношенията;
 2. дълготрайността на отношенията;
 3. възрастта на децата, родени от връзката;
 4. степента на зависимост между партньорите и други.

Решение за събиране на семейство на чужденец

Съгласно чл. 48, ал. 1, т. 1 от ЗУБ, Решение по молба от чужденец, с предоставен статут на бежанец за събиране на семейства се предоставя от Председателят на Държавната агенция за бежанците. 

Какво задължително следва да съобрази решаващия орган при решението си?

В решението си решаващият орган следва да съобрази българското и европейското законодателство. Както в националното така и в европейското право е залегнал основният принцип, че семейството се е висша ценност. Семейството е под закрилата на държавата и обществото съгласно основния ни закон – Конституцията на Република България. На Европейско ниво в разпоредбата на чл. 8, § 1 ЕКПЧ е визирано правото на зачитане на семейния живот, като в § 2 са посочени единствените предпоставки, при наличието на които може да се допусне намеса в това право от страна на органите на държавата. Специалният ЗУБ също съдържа редица разпоредби – чл. 8, ал. 9, чл. 9, ал. 6, чл. 22 и чл. 34, които гарантират зачитане на правото на семеен живот и запазване целостта на семейството. Председателят на ДАБ в качеството му на държавен орган има задължение, произтичащо от посочените разпоредби, да не нарушава правото на семеен живот на лицата и целостта на семейството, както и правомощието да прецени наличието или не на законоустановените предпоставки за ограничаването на това право.

Какво се случва на практика?

На практика решаващите органи често постановяват откази за събиране на семейства. Можете да се защитите срещу такива актове като ги обжалвате пред съда. Нашето дружество е тясно специализирано по миграционни въпроси и можем да Ви окажем пълно съдействие в цялата процедура по събиране на семейство на бежанец. За въпроси – обърнете се към нас!

5 коментара

 1. Здравейте! Аз съм от Арменски произход с Българско гражданство и много бих искала да разбера,дали бих мога доведа родителите си в България за да се грижа за тях.Родителите ми са също Арменци и живеят в Армения и нямат Българско гражданство и вече са напреднала възраст а баща ми е със здравословни проблеми. Каква е процедурата?
  Ще съм ви много благодарна ако ми дадете някакъв съвет.
  Благодаря!

  1. Author

   Здравейте,
   Има процедура родителите Ви да могат да влязат и пребивават на територията на Република България. Процедурата, за съжаление, не е лесна. Преди всичко, те следва да получат виза за дългосрочно пребиваване – виза тип „D“, а след това да кандидатстват и за продължително пребиваване.
   Ако можем да бъдем полезни моля, не се колебайте да се свържете с нас.

   Поздрави,
   Posolstvo.eu
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *