Вече сме разгледали, че отнемането на пребиваване води до незаконен престой. След отнемането решаващия орган взема решение за връщане на лицето.

Кога може да бъде отнет предоставен статут?

Отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България се налага най-често, когато:

  1. са отпаднали основанията, на които първоначално е бил получен, както и когато вложението, за което чужденецът е получил постоянно пребиваване, бъде прекратено или прехвърлено на друго лице преди изтичането на определения от закона срок, независимо от основанията за прекратяването или прехвърлянето;
  2. се установи, че данните, представени за получаването му, са неверни;
  3. бракът е прекратен преди изтичането на 7 години от сключването му в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 2 ЗЧРБ;
  4. в едногодишен срок след разрешението чужденецът не се е установил и не пребивава на територията на страната, освен в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13, 16 и чл. 25г, както и по отношение на членове на семейство на чужденец по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13 и 16 ЗЧРБ;
  5. се установи, че чужденецът, получил разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване, е отсъствал от територията на държавите – членки на Европейския съюз, за период от 12 последователни месеца, освен в случаите на обявено извънредно положение или на разрешено постоянно пребиваване по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13, 16 и чл. 25г, както и по отношение на членове на семейство на лице по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13 и 16 за срока на обявено извънредно положение не се счита за отсъствие отсъствието на чужденеца, получил разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване, от територията на държавите – членки на Европейския съюз, за период от 12 последователни месеца;
  6. предоставеният статут на бежанец или хуманитарен статут или предоставена временна закрила по Закона за убежището и бежанците бъдат отнети или прекратени;
  7. се установи, че бракът с български гражданин е прекратен преди изтичането на 5 години от сключването му, с изключение на случаите по чл. 24м и чл. 25г.

Как се извършва отнемането на пребиваване?

Отнемане на пребиваването се извършва със Заповед на решаващия орган. С нея се налага Принудителна административна мярка – отнемане право на пребиваване, след като тази ПАМ влезе в сила, решаващия орган е длъжен (без право на преценка), да издаде друга такава, с която да върне в държавата на произход лицете, с отнето пребиваване.

Кога не се стига до връщане на чужденеца?

При предприети действия за подновяване

В случай, че чужденец е предприел действия по узаконяване на своя статут, не следва да бъдат предприети действия по връщане. Като такива действия, могат да се определят наличието на производства по Закона за убежището и бежанците или производства за подновяване на разрешение за пребиваване или друго разрешение, предоставящо право на пребиваване.

Когато следва да се запази целостта на семейството

Такива действия не следва да се предприемат и в случай, че с връщането ще се стигне до нарушаване целостта на семейството. Такива обстоятелства могат да бъдат например брак с български гражданин, родено дете – български гражданин, наличие на факти, че животът на чужденеца е неразривно свързван с България, където са неговите най-близки.

Наличие на други обстоятелства

При вземане решение за връщане, решаващия орган следва да анализира продължителността на пребиваване на чужденеца на територията на Република България, категориите уязвими лица, както и съществуването на семейни, културни и социални връзки с държавата по произход на лицето.

Може ли да ми бъде отнето пребиваването, без да бъда уведомен?

Отговорът е Да! Законът е създал една фикция. В случай, че съобщението не Ви е било връчено поради някаква причина (напр. не се намирате на адреса Ви, или няма лице, което е съгласно да получи и предаде съобщението) последното се поставя на таблото за обявления или в Интернет страницата на съответния орган за срок, не по-кратък от 7 дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено.

2 коментара

  1. На леля ми приятеля с който нямат брак живее тук повече от 5 години и няма документи за пребиваване, нямат деца,не се разбираме изобщо с него, къде да подадем сигнал да го екстрадират от България, плюс това не работи никъде
    Моля отговорете ми на мейла


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *