Какви са основните разлики между разрешенията за продължително и постоянно пребиваване? Какви предимства има чужденец с получено право на постоянно пребиваване?

Вашите въпроси

Наш клиент зададе неотдавна следните въпроси, на които ще се постараем да отговорим изчерпателно по-долу.

Женен съм за гражданка на Украйна, живеем в България. Тя има карта за продължително пребиваване, която се подновява всяка година. В края на 2020г. взе четвъртата си карта. Въпросите ми са следните:

 1. Кога точно тя ще вземе карта за постоянно пребиваване (за 5 години)? В края на тази година, когато трябва да вземе петата карта за по 1 година, или в края на следващата година? Има ли начин да се ускори получаването на такава карта?
 2. Можете ли накратко да кажете какви предимства ще ѝ даде 5-годишната карта (за постоянно пребиваване) в сравнение с едногодишните карти за продължително пребиваване? Интересуват ме не само в България, ами дали ѝ дава допълнителни права в държавите от ЕС.
 3. Колко месеца можем да живеем извън България от сега до получаване на 5 годишната карта, така че да не си загуби правата си за пребиваване и да може да получи 5 годишна карта?
 4. Колко месеца трябва да живеем в България всяка година след получаване на 5 годишната карта? Дали съм разбрал правилно от служител в дирекция Миграция, че тези правила са „малко по-свободни“ за нашия случай, тъй като тя е моя съпруга и на това основание е в България.
въпроси относно право на пребиваване

Нашите отговори

1. Кога съпругата ви ще може да получи разрешение за продължително пребиваване?

Статутът в България на гражданите на Украйна се регулира от Закона за чужденците в Република в България (ЗЧРБ). Вашата съпруга следва да е получила първоначално право на продължително пребиваване по реда на чл.24, ал.1, т.18 от ЗЧРБ. Тази норма предвижда предоставянето на право на продължително пребиваване на чужденци – членове на семейство на български граждани.

Отговорът на въпроса ви кога съпругата ви ще има право да получи карта за постоянно пребиваване е предвиден в чл.25 от ЗЧРБ. Възможни са две хипотези, в зависимост от това дали имате дете – български гражданин. Тъй като от въпроса ви това не става ясно, ще разгледаме и двата случая.

Ако имате дете – български гражданин

В този случай е приложим чл.25, ал.1, т.4, който гласи, че разрешение за постоянно пребиваване могат да получат:

родители на български гражданин, когато му осигуряват дължимата по закон издръжка и са пребивавали законно и непрекъснато за срок три години на територията на страната

С други думи, ако от брака ви имате дете, съпругата ви вече може да кандидатства за постоянно пребиваване. Това и право е възникнало след изтичане на срока на третата и едногодишна карта за продължително пребиваване. От зададения въпрос се разбира, че тя е получила четвъртата си карта в края на 2020г., което означава, че от този момент тя има право да получи разрешение за постоянно пребиваване. Разбира се, тя може да кандидатства и сега, без да е необходимо да чака да изтече срока на четвъртата и карта.

Ако нямате дете

В случай, че нямате дете е приложим чл.25, ал.1, т.11 от ЗЧРБ, който гласи, че постоянно пребиваване могат да получат чужденци, които са:

членове на семейството на български гражданин, ако са пребивавали непрекъснато на територията на Република България през последните пет години

По тази норма на ЗЧРБ, съпругата ви ще може да кандидатства за постоянно пребиваване (5-годишна карта), 5 години след като е получила първото си разрешение за продължително пребиваване. По наши сметки, изхождайки от зададения въпрос, този момент ще настъпя в края на 2022г.

Възможно е също така съпругата ви да кандидатства за постоянно пребиваване и по чл.25, ал.1, т.5 от ЗЧРБ. Нормата предвижда издаването на разрешение за постоянно пребиваване на чужденци:

които са пребивавали законно и без прекъсване на територията на Република България в рамките на последните 5 години преди подаване на заявлението за постоянно пребиваване и за този период не са отсъствали повече от 30 месеца, като в случаите по чл. 24в се отчита само половината от времето на пребиваване

Както виждате т.11 и т.5 от ЗЧРБ са доста идентични, като т.11 предвижда съпругата ви да е пребивавала не само непрекъснато, но и законно. На практика обаче това няма голямо практическо значение във вашия случай.

Имайки предвид, че съпругата ви притежава разрешение за продължително пребиваване от около три години и половина, тя може би вече има право да кандидатства за постоянно пребиваване, в случай, че имате дете. В случай, че нямате деца, единственият начин да ускорите процеса е изцяло във вашите ръце.


2. Предимствата на разрешението за постоянно спрямо продължително пребиваване

Българско гражданство

Основното предимство на постоянното пребиваване е това, че този статут дава възможност за получаване на българско гражданство. Съгласно Закона за българското гражданство, съпругата ви ще може да кандидатства за гражданство, 3 или 5 години след като е получила постоянно пребиваване (чл.12 и чл.13 от ЗБГ). Ако съпругата ви не получи постоянно пребиваване, тя няма да може да придобие българско гражданство.

Директива 2003/109/ЕО

Със статут на постоянно пребиваващ, съпругата ви ще черпи определени права от Директива 2003/109/ЕО. Имайте предвид, че съгласно чл.4 от Директивата, „Държавите-членки предоставят статут на дългосрочно пребиваващ на граждани на трети страни, които са пребивавали легално и без прекъсване на територията в рамките на пет години преди подаване на въпросната молба„. Съгласно чл.13 от Директивата:

Държавите-членки могат да издават разрешения за постоянно пребиваване или безсрочна валидност при по-благоприятни условия от установените с настоящата директива. Тези разрешения за пребиваване не предоставят достъп до право на пребиваване в останалите държави-членки, както е предвидено в глава III.

С други думи, ако със съпругата ви имате дете и на това основание тя получи карта за постоянно пребиваване преди да са се навършили 5 години откакто е получила право на продължително пребиваване, тя няма да може да се ползва от значителна част от правата си по Директивата.

Права по Директивата

Директивата предоставя широк кръг от права на съпругата ви, в случай че тя получи статут на постоянно пребиваващ в България. Най-същественото право е предвидено в чл.14 от Директивата, а именно:

Дългосрочно пребиваващият придобива право на пребиваване за повече от три месеца на територията на държавите-членки, различни от тази, която му е предоставила статут на дългосрочно пребиваващ, доколкото определените в настоящата глава условия са изпълнени.


3. Колко време съпругата ви може да отсъства от България, така че да не загуби правото си да получи разрешение за постоянно пребиваване?

Както вече посочихме по-горе, съгласно Директивата, статут на постоянно пребиваващ може да получи чужденец, пребивавал легално и без прекъсване за период от пет години (чл.4, пар.1). Съгласно чл.4, пар.3 от Директивата:

Периодите на отсъствие от територията на засегнатата държава-членка не прекъсват периода, посочен в параграф 1, и се отчитат при изчисляването му, когато са под шест последователни месеца и не надхвърлят общо десет месеца за посочения в параграф 1 период.

Съгласно чл.40, ал.1, т.5 от ЗЧРБ, правото на пребиваване се отнема, когато:

в едногодишен срок след разрешението чужденецът не се е установил и не пребивава на територията на страната…

Макар условията на Директивата и ЗЧРБ да не са кумулативни, ние ви препоръчваме съпругата ви да съблюдава и двете изисквания. Имайте предвид, че практиката е изключително противоречива и е по-добре да избегнете неприятни изненади при кандидатстването за постоянно пребиваване.

Имайте предвид и разпоредбите на § 3 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на ЗЧРБ, която дефинира „пребиваване без прекъсване“, както следва:

„Пребиваване без прекъсване“ по чл. 36, ал. 2, чл. 38, 38а и чл. 42, ал. 2 е налице, когато чужденецът пребивава на законово основание – с виза, по силата на международни договори или въз основа на акт на Министерския съвет за безвизов или облекчен визов режим или след разрешение на органите на дирекция „Миграция“ – МВР на МВР, ако разрешенията са издавани последователно, без да са налице прекъсвания между тях. Не се счита за прекъсване времето до 14 дни, през което са били налице причини, нетърпящи отлагане, поставили чужденеца в невъзможност да подаде документи за издаване на разрешение за дългосрочно пребиваване, и той не е напускал територията на Република България.

4. Колко месеца трябва да живеете в България всяка година след получаване на постоянно пребиваване?

Съгласно чл.40, ал.1, т.6 от ЗЧРБ, правото на пребиваване на съпругата ви ще бъде отнето, в случай, че:

се установи, че чужденецът, получил разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване, е отсъствал от територията на държавите – членки на Европейския съюз, за период от 12 последователни месеца, освен в случаите на обявено извънредно положение…

Твърденията на служителя от отдел Миграция, за които пишете, а именно, че „тези правила са „малко по-свободни“ за вашия случай, тъй като тя е ваша съпруга и на това основание е в България“, са правно ирелевантни.

102 коментара

 1. Здравейте,

  аз съм гражданка на Македония и в България съм от 2018г с Синя карта- карта за временно пребиваване, която подновявах всяка година в продължение на 4 години и след това получих синя карта за 4 години (2022 до 2026 г.). Въпреки че синята ми карта все още е валидна, трябваше да сменя паспорта, синята карта е свързана със стария номер на паспорт и сега не съм сигурна дали да взема решение просто да заменя синята карта с новия номер на паспорт и предполагам срокът на валидност на картата ще остане до 2026 г. или да кандидатствам за карта за постоянно пребиваване. Има ли правна разпоредба колко пъти (години) подред мога да притежавам синя карта и след това трябва да кандидатствам за „карта постоянно пребиваване“ ?

  Бихте ли ми казали какви са предимствата на картата за постоянно пред дългосрочно пребиваване, освен възможността за придобиване на българско гражданство. Също така, подновяването на картата за постоянно пребиваване трябва ли да се прави всяка година, както беше със синята карта?

  Благодаря Ви от сърце

  1. Author

   Здравейте,
   Въпросите Ви са многобройно, поради което е най-добре да се свържете с офисите ни за да си назначите консултация.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

   1. Здравейте, вярно ли е че ако при сключен брак на българин с чужденец с дете, може директно да се кандидатства за постоянно пребиваване за 5 години. Колко време след това може да се кандидатства за българско гражданство?
    Благодаря

    1. Author

     Здравейте,
     От въпроса Ви не става ясно чие е детето. На българина, на чужденеца или и на двамата? Освен това е важно дали му се осигурява дължимата по закон издръжка, каквото е изискването на ЗЧРБ. В зависимост от тези обстоятелства, разрешение за постоянно пребиваване може да се получи след 3 или 5 години. Разрешението за постоянно пребиваване е по принцип за неопределен срок, както подсказва и самото му наименование – постоянно. Срокът, за който се издава картата за постоянно пребиваване не е от голямо значение, като той зависи и от срока на валидност на националния паспорт на чужденеца.
     Съгласно чл. 13 от ЗБГ, чужденците с разрешение за постоянно пребиваване могат да кандидатстват за българско гражданство ако имат сключен брак с българин за поне 3 години. При липса на брак с български гражданин, срокът е 5 години.
     Имайте предвид, че възможността за кандидатстване за българско гражданство, дори чужденецът да отговаря на всички законови условия, в никакъв случай не е еднозначна на получаване на гражданство.
     Поздрави,
     Posolstvo.eu


 2. Здравейте Аз сам гражданка на Украйна .Имам брак с българин и деца с българско гражданство по деца имах временно разрешение за пребиваване.След 3 години е 6 месеца имах вече за постоянно разрешение за 5 години и сега ми изтича .каква е процедура след тази 5 години

  1. Author

   Здравейте,
   Процедурата зависи от това какво ВИЕ желаете да се случи отсега нататък? Искате ли да придобиете българско гражданство например?
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

   1. Ако подам документи за гражданство трябва ли докато не получи удобрение да се намирам се в България .

    1. Author

     Зависи от много неща. Въобще не сме сигурни и, че имате основания за българско гражданство. Ако желаете можете да се свържете с офисите ни за консултация.
     Поздрави,
     Posolstvo.eu

 3. Аз съм турски гражданин.Имам брак с българка – 15 години.През тези години сме живеели в България.Имам български документ за самоличност( член на семейство) до 2027 г.Нямам деца от този брак.Имам ли право да остана в България до 2027 г., а и след това, ако се разведа?

  1. Author

   Здравейте,
   Най-напред, разрешението за пребиваване не е документ за самоличност. Важно е каква именно карта имате, продължително, постоянно и т.н. пребиваване? Ако желаете да Ви предоставим професионална консултация, моля да се свържете с нас.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 4. Турски гражданин след развод с български гражданин може ли да остане спокойно в България , ако брака е продължил 16 години , няма деца и има документ за самоличност- член на семейство до 2027 год,?

  1. Author

   Здравейте,
   Спокойно едва ли може да остане. Няма как да Ви отговорим, защото не знаем детайли относно случая.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 5. Здравейте,
  Съпруга ми е руски гражданин, който има лична карта на постоянно пребиваващ в България. Баща му е български гражданин, а ние сме семейство от 2006 г. От доста време
  е със статут на постоянно пребиваващ. Въпросът ми е, ще може ли от 01.04.2024 да излиза самостоятелно в Европа, тъй като иска да започне работа като международен шофьор?

  1. Author

   Здравейте,
   Ще може да пребивава краткосрочно в другите държави от шенгенското пространство. Относно работата като шофьор, нещата са малко по-сложни и зависят от много фактори, които не знаем.
   Ние бихме му препоръчали да се опита да получи българско гражданство, докато това е все ощe възможно в неговото положение. Имайки предвид политическата обстановка и настроенията в парламента, имаме притеснение, че в скоро време и постоянното му пребиваване може да стане под въпрос.
   Пишете ни ако имате повече въпроси.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

   1. От 2 години сме подали документи за българско гражданство, но все още чакаме. Той живее в България от 1981г.
    А, ако пътува с мен, предполагам ще е по лесно?

    1. Author

     За какво да е по-лесно ако пътувате с него??
     Ако процедурата за гражданството не е довела до някакъв резултат до две години, вероятността да приключи успешно, имайки предвид сегашното гражданство на съпруга Ви, е минимална. Препоръчваме Ви да помислите да обжалвате „мълчалив отказ“ възможно най-скоро.

 6. Здравейте, аз съм студент от Китай. Това е седмата ми година в България като студент. Според закона, както го разбирам, един студент трябва да пребивава в България 10 години, за да получи 5-годишно разрешение за дългосрочно пребиваване в България. Тази година обаче, поради някои причини, не мога да продължа да получавам разрешение за краткосрочно пребиваване, така че ще трябва да се върна в Китай през август тази година и да кандидатствам отново за студентска виза, а в края на годината ще се върна в България, за да кандидатствам отново за разрешение за краткосрочно пребиваване. Искам да попитам дали тази ситуация ще се отрази на кандидатстването ми за 5-годишно разрешение за пребиваване през 10-ата ми година в България? Благодаря ви много!

  1. Author

   Здравейте,
   За съжаление ще загубите всичките си права и ще трябва да започнете отначало. Законът гласи, че постоянно пребиваване се получава ако:

   Сте пребивавали законно и без прекъсване на територията на Република България в рамките на последните 5 години преди подаване на заявлението за постоянно пребиваване и за този период не са отсъствали повече от 30 месеца, като в случаите по чл. 24в (студенти, като Вас) се отчита само половината от времето на пребиваване;

   Пишете ни ако Ви е нужно съдействие.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

   1. Искате да кажете, че ако удължаването на разрешението за дългосрочно пребиваване е прекъснато за 3-4 месеца, дори ако не сте напускали България за повече от 30 месеца в рамките на 10 години, трябва ли да преизчислите времето за получаване на разрешение за постоянно пребиваване?

    1. Author

     Мисля, че ясно Ви цитирахме законовата разпоредба:

     пребивавали законно и без прекъсване на територията на Република България

 7. Здравейте. Моя приятелка е руска гражданка с продължително пребиваване като член на семейство на български гражданин(документът и е валиден до 12.05 тази гогина). Въпросът ни е може ли да пътува до Испания? Какви документи са и необходими? Благодаря Ви!

  1. Author

   Здравейте,
   Може да пътува след 31.03.2024г, когато България се присъединява към Шенген.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 8. Здравейте,
  Съпругата ми е руски гражданин, живее в България от 2020г. и имаме дете – български гражданин. Желаем да подаде документи за разрешение за постоянно пребиваване на базата на чл.25, ал.1, т.4 от ЗЧРБ. Тя отговаря на изискването за пребиваване от 3 години, но ме притеснява следният текст: „когато му осигуряват дължимата по закон издръжка“ (на детето). Има се предвид финансова издръжка ли? Съпругата ми не работи и не е работила в България. Подновявали сме 3 пъти продължителното и пребиваване с декларация, че аз я издържам финансово. Тя се грижи за детето вкъщи. При такива условия можем ли да подадем документи за постоянно пребиваване?

  1. Author

   Здравейте,
   Препоръчваме Ви да си запишете час за консултация в офисите ни или онлайн. Казусът е сложен, не само за съпругата Ви, но и за всички руски граждани в последно време.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 9. Здравейте, аз съм Българин, а съпругата ми е от Узбекистан с право на продължително пребиваване. В България тя е от Ноември 2019та. Имаме дете с нея и смятаме да кандидатстваме за постоянно пребиваване. Въпросът е веднъж издадено, дали може да сменим причината и да се издаде наново, когато направи 5 години като моя съпруга. От статията не става ясно какви права ще загуби освен право на пребиваване за повече от три месеца в други държави членки на ЕС.

  1. Author

   Здравейте,
   Теоретично е възможно, но познавайки служителите на миграция, не Ви препоръчваме да го правите. А и честно казано, не виждаме никаква причина за подобна смяна?
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

   1. Благодаря ви за бързия отговор! Причината за смяната е загубата на права спрямо 2003/109/ЕО когато се вземе постоянно пребиваване с дете, а именно:
    – тя няма да може пребивава повече от три месеца в друга дръжава от ЕС ( глава III, чл.14 т.1 )
    – може да има проблеми на границата, ако се заядат ( ( глава III, чл.14 т.2, подточка В ), ако други се третира като цел туризъм

     1. Благодаря – но да разбирам, че на теория е възможно да има проблем, ако пътуваме с кола да речем?

     2. Author

      В статията мисля, че ясно сме написали, че начинът на придвижване (пресичане на границата) не е от значение.

 10. Здравейте,
  Съпругата ми е гражданка на Иран с продължително пребиваване в България на основание брак с европейски гражданин. Планираме едноседмично пътуване до Швеция.
  Какви документи освен многоезичен препис от свидетелството ни за брак са нужни?

  1. Author

   Здравейте,
   Разрешението за пребиваване е поради брак с български гражданин или брак с гражданин на ЕС? Знам, че Ви звучи еднакво, но не е.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

   1. Здравейте, благодаря Ви за бързата реакция. Аз съм български гражданин. България е страна член на Европейския съюз. Това не означава ли че съм гражданин на ЕС?

    1. Author

     Здравейте Иво,
     За съжаление българското законодателство не Ви счита за гражданин на ЕС по отношение правата на съпругата Ви. За нея се прилагат разпоредбите на Закона за чужденците, а не на Закона за пребиваването на гражданите на ЕС. Ако Вие бяхте румънец, грък, германец, французин и т.н. всички процедури за съпругата Ви щяха да са далеч по-лесни. Осъзнаваме, че звучи абсурдно и обидно, но за съжаление българските депутати са решили така. Ние от години се борим с тези положения, но гласът ни е глас в пустиня…
     Можете да прочетете повече по темата в статиите ни:
     https://posolstvo.eu/bg/blog/diskriminaciq/
     https://posolstvo.eu/bg/blog/%d0%ba%d0%b7%d0%b4-%d0%b7%d1%87%d1%80%d0%b1/
     Пишете ни ако Ви е нужно съдействие.
     Поздрави,
     Posolstvo.eu

 11. Здравейте! Имам постоянно пребиваване в България от 15 години. Дали ще мога да влизам в България през Литва и Полша след като България влезе в Шенген през март. Дали ще мога да пътувам през сухопътна граница. Благодаря!

  1. Author

   Здравейте,
   Съвсем скоро ще публикуваме подробна информация, която ще отговори на всички подобни въпроси, свързани с присъединяването на България към Шенген. Препоръчваме ви да проверявате информацията на следния адрес – https://posolstvo.eu/blog/bulgaria-in-schengen/.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 12. Здравейте , аз съм българска гражданка и съм омъжена за тунизиец . Той в момента има разрешение за пребиваване от 1 година като член на семейство на български гражданин. Въпроса ми е : ако бъдем приети в шенген той ще може ли да пътува с мен до германия без виза а само с картата му за продължително пребиваване . Искам да посетя за 10тина дни майка ми и брат ми които живеят в Германия от дълги години.

  1. Author

   Здравейте,
   В момента, в който България се присъедини към шенгенското пространство, чужденците, пребиваващи в България на легално основание (както вашият съпруг) няма да подлежат на граничен контрол при пътуване до друга държава – членка на шенгенското пространство. С други думи, съпругът ви ще може да пътува безвизово до всички шенгенски държави (вкл. разбира се Германия).
   Всъщност примането на България в Шенген ще се отрази най-много на чужденците, пребиваващи в България, защото те ще получат безвизов достъп до останалите шенгенски държави. Българските граждани и сега притежават безусловно право на предвиждане, като ще отпаднат само граничните проверки, които не са чак такъв проблем, ако трябва да сме честни.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

   1. Мерси за бързия и изчерпателен отговор . Весели празници на вас и екипа ви .

   2. Здравейте , днес Николай Денков
    Министър-председателя на България потвърди влизането на България в шенген по въздух и море .Въпроса ми е при такива обстоятелства т.е
    при не пълното-правното ни присъединяване пак ли може да се пътува безвизово до друга шенгенска държава с Тунизийски паспорт и карта за разрешение за продължително пребиваване от 1 година (член на семейство на бългаски гражданин) .✈

    1. Author

     Здравейте,
     Думите на академик Денков нямат никакво правно значение. Нито е ясно какво е договорено, нито е ясно какво ще се случи точно. Към момента нямаме никаква нова правна база, върху която да можем да разсъждаваме.
     Поздрави,
     Posolstvo.eu

     1. Да разбирам , има време до март месец надявам се да бъдем информирани по добре. Благодаря ви и велеси празници.

     2. Здравейте , току що прочетох така добре и подробно написаната статия- БЪЛГАРИЯ В ШЕНГЕН . И ако съм разбрала правилно т.е от 01,04,2024 г. притежателите на разрешения за пребиваване било то ПРОДЪЛЖИТЕЛНО/ДЪЛГОСРОЧНО/ПОСТОЯННО ще могат да пътуват до всички държави членки на Шенген без виза и без проблеми било то по суша, море и въздух за най много 90 дни в рамките на 180 дневен срок. така ли ?

    2. Здравейте, моят дядо (бащата на баща ми) е роден в България, починал е там като гражданин. Съгласно член 25.1 от Закона за чужденците, мога ли да кандидатствам за постоянно пребиваване въз основа на български произход? Майка ми е родена в България и има карта за постоянно пребиваване. Имам ли право да кандидатствам чрез него (член на семейството)?

     1. Author

      Здравейте,
      Ако прадядо Ви може да се счита за „българин“, то Вие можете да кандидатствате за постоянно пребиваване и дори за български гражданин. Това обаче дали е българин или не, предстои тепърва да се изясни. Дори да е починал като български гражданин, това не означава, че е българин. За повече информация можете да прочетете:
      https://posolstvo.eu/bg/blog/bulgarski-proizhod/
      https://posolstvo.eu/bg/blog/bulgarin-vs-bulgarski-grajdanin/
      Другият Ви въпрос, ако майка Ви има постоянно пребиваване, то Вие може да получите статут на това основание само ако сте непълнолетна или в определени други случаи, ако сте изцяло на нейна издръжка.
      Пишете ни ако имате нужда от съдействие.
      Поздрави,
      Posolstvo.eu

 13. здравейте.руски гражданин съм и живея в българия от40 години мога ли да придобия карта с постоянно пребиваване.

  1. Author

   Здравейте,
   Най-вероятно можете, но ни трябват повече подробности ако желаете да Ви помогнем.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 14. Zdraveite, az sam grasdanska ot Ecuador jiveq V Bulgaria s postoqmno prebivane s EGN roditel na bulgaraski grashdanec, vaprosa mi e moje li s tesi documenti da patuvam sama s deteto si do Italia bes da se nujdaia ot visa ?
  Blagodarq vi

  1. Здравейте,
   аз съм с арменско гражданство, като имам постоянно пребиваване за България. Омъжена съм за български гражданин и имаме дете, който също е с българско гражданство. Възнамеряваме да пътуваме с цел туризъм (по-малко от 90 дни престой) в държава от ЕС (Италия). Необходима ли е виза за мен? И какви документи са ни нужни за мен и детето ни?

 15. Здравейте.Аз съм гражданин на Тунис.Имам постоянно пребиваване като член на семейството на български гражданин.Но сега съм разведен.Когато подновявам пребиваването си, пише ли на моето пребиваване, че съм член на семейството? Или се изтрива

 16. Съпругата ми е украинка. На 10ти май 2022 година тя получи разрешение за временно пребиваване до Март 2023 г и февруари 2023 година тя получи разрешение за още една година и нова карта. Реално ние сме били почти постоянно в България от Януари 2022 до края на Май 2023, което прави вече година и половина. Последните 4 месеца сме в Украйна и така както разбирам не трябва да седим повече от 6 месеца за да има право да кандидатства за постоянно пребиваване. Въпроса ми е следният броят ли се първите няколко месеца до получаването на първата карта (тъй като тя реално е седяла законно с туристическа виза за 90 дена, която е удължена с още 90 дена до 180). Възможно ли е в началото средата на третата карта да подадем заявка за постоянно пребиваване вече? И ако не, то реално ако сме събралите нужните 18 месеца, е необходимо просто към края на третата карта да подадем документи нали така?

  1. Author

   Здравейте,
   А защо смятате, че трябва да съберете 18 месеца? Или не сме ви разбрали правилно?
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

   1. Извинявам се. Забравих да напиша че имаме син, който е български гражданин. За това смятам че от 3 години трябва да съберем половината време, което са 18 месеца.

    1. Author

     Отново сме объркани, вие искате срока от 3 години да го съкратите наполовина?

     1. Въпроса е следният. В закона пише: „които са пребивавали законно и без прекъсване на територията на Република България в рамките на последните 5 години преди подаване на заявлението за постоянно пребиваване и за този период не са отсъствали повече от 30 месеца, като в случаите по чл. 24в се отчита само половината от времето на пребиваване“. Написаното буквално в този текст означава, че отчитането е за последните 5 (или 3 години ако има дете български гражданин). Никъде не се споменава, че е от получаването на първата лична карта. Необходимо ли е изобщо да се чака да започне/изтече третата карта или ако тя вече има събрани 18 месеца пребиваване на територията на България за срок от три години, то може да се подадът документи за постоянно пребиваване?

     2. Тъй като аз също така броя за законно пребиваване и 5те месеца в които тя е седяла с виза в България, преди получаването на първата си карта. И реално вече в края на втората карта ние имаме повече от 18 месеца престой в България, за това бихме искали направо да подадем документи за постоянно пребиваване.

     3. Author

      Здравейте,
      С цел да избегнем недоразумения е най-добре, ако желаете, да се свържете с офисите ни и да си запишете час за консултация.
      Поздрави,
      Posolstvo.eu

 17. Здравейте.
  Гражданин на ЕС със статут на постоянно пребиваващ в република България при изтичане на срока на документа за постоянно пребиваване, има ли право да кандидатства за двойно гражданство?
  Какъв е редът и към кого трябва да се обърна?

  1. Author

   Здравейте,
   Това дали гражданинът на ЕС ще има право да кандидатства за българско гражданство зависи от много фактори и обстоятелства, които ние не знаем. Ако желаете можете да се свържете с нас и да ви назначим консултация в офисите ни или онлайн.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 18. здравейте!
  може ли да се издаде разрешение за пребиваване само на основата на брак? става дума за гражданин на Дания, сключващ брак с българка

  1. Author

   Здравейте,
   Да, за съдействие моля да се свържете с нас. За граждани на ЕС процедурите са сравнително лесни, като основното условие е да имате жилище, където ще живеете в България.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 19. Здравейте. Аз и детето ми сме украински граждане с постоянно пребиваване в България (по произход). Мъжът ми също е с украинско гражданство. Живеем в България 5 години. Имам ли право за социално подпомагане за първи клас? В социалното ми отказаха без писмено мотивиране. Де мога да науча за моите права?
  Благодаря!

 20. Здравейте, съпругата ми е гражданин на трета страна, която пребивава в България от м. май 2021 г. първоначално при условията на краткосрочно пребиваване с цел сключване на брак в България, последващо издаване на дългосрочна виза и карта за продължително пребиваване. В ход е процедура по издаване на трета карта за продължително пребиваване, като в този промеждутък ни се роди българска рожба. Интересува ни от кога следва да се счита началната дата за отговаряне на условията за постоянно пребиваване на основание родител на български гражданин. Предвид изискванията за законно и непрекъснато пребиваване за срок от три години бихме ли могли да кандидатсваме през м. май 2024 г. за постоянно пребиваване на кумулативен принцип, отчитайки краткосрочното пребиваване от м. май. 2021 г., издадената виза Д и полученото продължително пребиваване през септември 2021 г.

  1. Author

   Здравейте,
   Ние считаме, че за начална дата трябва да се счита денят, в който съпругата ви е влязла в България с валидна виза за краткосрочно пребиваване тип C. Същевременно се опасяваме, че имиграционните власти може да имат съвсем друго виждане по този въпрос ако подадете искане за разрешение за постоянно пребиваване през месец май 2024г.
   Пишете ни ако ви е нужно съдействие.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 21. Здравейте,сръбски гражданин съм.През м.ноември 2017 г.се омъжих за българка и през юли 2021 г.се разведох.От март 2018 г.имам временно пребиваване в Б. на това основание,което изтича на 04.01.2023г.Удължават ми го всяка година,като сега ми казаха,че може и да не го удължат.Не ми казаха причина.От 2018 г.работя на постоянен договор и тази година си купих и апартамент.Остаеа ми една година да придобия постоянно пребиваване.Какво да правя ,за да ми удължат с още една година пребиваването.

  1. Author

   Здравейте,
   Вие на какво основание смятате, че имате право да продължите пребиваването си в България? От изложеното от вас, ние смятаме, че към момента нямате такова.
   Ако искате можете да се свържете с нас за да помислим как бихме могли да ви помогнем.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

  2. tôi sinh sống ở Bulgaria hợp pháp 2 năm.sau đó tôi kết hôn với 1 phụ nữ Bulgaria.liệu sau khi kết hôn 3 năm nữa tôi có thể xin giấy phép cư trú lâu dài không

 22. Съпругът ми е със статут “разрешително за пребиваване” , за което подадохме 4та година.
  Разбирам, че като родител на български гражданин (имаме 3 деца) е възможно да подаде за постоянно пребиваване преди престоят му в България да е навършил 5 години. След 3години.
  Няколко въпроса:
  1. Каква е таксата за подаване на документи за постоянно пребиваване като член на семейство на български гражданин ако се подаде след 3тата година пребиваване?
  2. Каква е таксата за същото, но ако се подаде след 5 години пребиваване? т.е Има ли разлика в сумата?
  3. За какъв период от време се издава документ за постоянно пребиваване? (Доколкото разбирам е с 5 годишен срок) И след като се издаде такъв, при подновяването му, каква е таксата?
  Задавам тези въпроси, тъй като след разговор с отдел Миграция Варна, останах с впечатлението, че ако се изчакат 5 години и тогава се подаде за постоянно пребиваване- таксата за член на семейство на Български гражданин е 150лв, а ако се подаде след 3 години за постоянно пребиваване, то тогава таксата е 1000 лв..
  Моля уточнете..
  Поздрави, Галина

  1. Author

   Здравейте Галина,
   Ако сте наш съществуващ клиент ще ви помолим да се обърнете директно към адвоката, който ви обслужва.
   Ако не сте наш клиент, няма как да ви помогнем по въпросите относно държавните такси. Ако желаете можете да си запишете час за консултация. Консултацията може да се проведе както в офисите ни, така и онлайн.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 23. Имам въпрос. съпругът ми е гражданин на Сърбия и получи резиденция Постоянно пребиваване за 5 години. може ли да работи и живее в други страни от ЕС? Директивата за работа и пребиваване в ЕС важи ли само за Дългосрочно пребиваване? Може ли да кандидатства за Дългосрочно пребиваване, когато има Дългосрочно пребиваване?

 24. Hi my husband is a citizen of a third country(Serbia). He just got his Residence permit and its valid for 5 years. Is that a permanent residence or just 5 years? He wants to work in Sweden but they say there should be a „remark“ field on the card with a text that says something like „дългосрочно пребиваващ в ЕC“ for him to be able to work outside of Bulgaria. The „remark“ field is blank. Can he or can he not work outside Bulgaria when the card only says Постоянно пребиваване and not Дългосрочно пребиваване? What is the difference?
  Best regards Betty

 25. Здравейте, от 2016 г. съм омъжена за италиански гражданин. Постоянно пребиваващи сме в Италия. Съпругът ми би желал да придобие българско гражданство. Въпросът ми е дали това е възможно само въз основа на брак или като задължително условие е и пребиваването в България.

  1. Author

   Здравейте,
   Няма как да придобие българско гражданство без да е пребивавал дългосрочно/постоянно в страната.
   Пишете ни ако ви е нужно съдействие.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 26. Здравейте,
  Аз имам постоянно пребиваване в България, но от януари 2022 година съм извън държавата. В момента се намирам в Дания. Ще се върна в България ноември месец тази година.
  Въпроса ми е – колко време трябва да стоя в държавата и колко време максимално мога да отсъствам, за да не загубя постоянното си пребиваване?
  Благодаря предварително за отговора.

  1. Author

   Здравейте,
   Зависи на какво основание сте получили правото си на постоянно пребиваване?
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

   1. На основание, че съм от български произход (родена в България).

     1. Author

      Здравейте,
      Ще загубите правото си на постоянно пребиваване ако отсъствате от територията на ЕС за период по-дълъг от 12 месеца или ако отсъствате от България за повече от 6 години.
      Може би би била добра идея да помислите върху възможността да придобиете българско гражданство, защото е възможно законодателството скоро да бъде променено.
      Поздрави,
      Posolstvo.eu

 27. Здравейте, мъжа ми е руски гражданин, и има Продължително Пребиваване като член на семейство на български гражданин. Интересувам се, ако мъжа ми работи официално (по трудов договор), ще има ли възможност да ползва услуги на Здравна Каса?

  1. Author

   Здравейте,
   Съгласно КСО, само чужденците с дългосрочно пребиваване подлежат на задължително осигуряване. Съветваме ви да се свържете с офисите ни и да си запишете час за консултация ако желаете задълбочен анализ на ситуацията на съпруга ви.
   С уважение,
   Posolstvo.eu

 28. Здравейте, мъжа ми е руски гражданин, и има разрешение за продължително пребиваване. Въпросът ми е дали този статус му дава право да работи в България, или е нужно още някакво разрешение.

  1. Author

   Здравейте,
   Ако разрешението му е издадено на база на брака му с вас (член на семейството на български гражданин), то той има право да работи в България без допълнително разрешение.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

   1. Здравейте, интересувам се, ако мъжа ми работи официално (по трудов договор), ще има ли възможност да ползва услуги на Здравна Каса? Той има Продължително Пребиваване като член на семейство на български гражданин.

 29. Добрый день!
  Прибыл в Болгарию 22 января 2017 года по визе D. Получил карту Продолжительное Пребывание 10 апреля 2017 года.
  Вопрос: 1) с какой даты отсчитываются 5 лет для подачи на Постоянное Пребывание?
  2) Заявление на Постоянное Пребывание подается в день наступления 5 лет или можно подать за како-то срок до этой даты?
  Заранее благодарен за ответ.

  1. Author

   Здравствуйте,
   Это все зависить от основания для получении ВНЖ.
   С уважением,
   Posolstvo.eu

   1. Забыл упомянуть: мой статус Продолжительного Пребывания – член семьи болгарской гражданки.

    1. Author

     С 10 апреля 2022 года, можете уже подавать на ПМЖ.
     С уважением,
     Posolstvo.eu

 30. Моля, посъветвайте дали чужденците с продължителна виза за престой в България, получени по силата на зЧл. 24, ал. 1, т. 7 от ЗЧРБ , могат да получат идентификационен номер на чужденец и дали могат да работят в България и да получават помощи за майки на български граждани. благодаря ви предварително – teodor

  1. Author

   Здравейте,
   Разпоредбата на ЗЧРБ за финансово осигурени родители на чужденец, който притежава разрешение за постоянно пребиваване е аналогична на тази по т.18. Същевременно, СЕС не приравнява правата на родители на чужденец, макар и постоянно пребиваващ, с тези на български гражданин. Това се отнася и до правото на работа или получаване на помощи, още повече, че по дефиниция, родителите следва да са „финансово осигурени“.
   За повече информация, моля да се свържете с офисите ни.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

   1. Благодаря ви много – отговорихте изцяло на въпроса ми – с най-добри пожелания, teo

 31. Здравейте,

  Съпругата ми, гражданка на трета страна на този момент има издадено първоначално разрешение за продължително пребиваване в Република България, за срок от една година на основание чл 24, ал. 1, т.18 от ЗЧРБ.

  Имаме непълнолетно дете, български гражданин.

  По ред лични обстоятелства, се наложи да напуснем България и времено живеем в нейната страна заедно с детето ни.

  Планираме да се върнем в България, преди да изтече срока на издаденото разрешение за продължително пребиваване за 1 г. и тя да кандидаства за второ разрешение за продължително пребиваване, отново за една година.

  Имам два, въпроса:

  1. Ще се смята ли за нарушение, това че за времето на действието на първото разрешение за продължително пребиваване, тя е отсъствала от България за повече от 6 месеца (фактически отсъствие около 9 месеца), и ще доведе ли това обстоятелство до отказ за ново разрешение?

  2. С какво се различава пакетът документи, при подаване на заявление за второ поред разрешение за продължително пребиваване за срок от една година? (имайки карта за продължително пребиваване, нужна ли е нова виза D)

  1. Author

   Здравейте,
   За съжаление е много вероятно разрешението за пребиваване на съпругата ви да бъде отменено на основание на чл.40, ал.1, т.5 от ЗЧРБ. Нормата предвижда, че Отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България се налага, когато в едногодишен срок след разрешението чужденецът не се е установил и не пребивава на територията на страната, освен в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13, 16 и чл. 25г, както и по отношение на членове на семейство на чужденец по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13 и 16.
   Ако ви е нужно съдействие или имате допълнителни въпроси, моля да ни пишете.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 32. Здравейте,

  Приятелката ми е с румънско гражданство (ЕС), но разполага с удостоверение за продължително пребиваване (5г.) на територията на България, като легално е пребивавала една година в страната. Искаме да сключим брак, но се чудим дали трябва да кандидатсва и за виза тип „Д“?

  Благодаря!

  1. Author

   Здравейте,
   В никакъв случай не ви е необходима виза Д!!!
   Женете си и живейте щастливо!
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 33. Здравейте имам постоянно пребиваване в България имам дъщеря на 15 г.родина в бг баща и е бг гражданин искам да кандидатствам за бг документи какви документи са нужни за подаване и колко време се чака и колко струва бг документи благодаря випредварително

  1. Author

   Здравейте,
   Процедурата по придобиване на българско гражданство е сложна и не е възможно да ви обясним всички стъпки в този форум. Тук се стремим да отговаряме на всички въпроси от общ характер. Ако ви е нужно съдействие, моля да се свържете с нашите офиси.
   С уважение,
   Posolstvo.eu

 34. Сколько времени ждать после подачи документов на гражданство отказ или указ?

  1. Author

   Это смотря на каком основании вы подали и когда (какой закон действовал на тот момент).
   По любому, период ожидании от вас не зависит. Что собираетесь делать после как вам „надоесть“ ждать?
   С уважением,
   Posolstvo.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *