Какви са основните разлики между разрешенията за продължително и постоянно пребиваване? Какви предимства има чужденец с получено право на постоянно пребиваване?

Вашите въпроси

Наш клиент зададе неотдавна следните въпроси, на които ще се постараем да отговорим изчерпателно по-долу.

Женен съм за гражданка на Украйна, живеем в България. Тя има карта за продължително пребиваване, която се подновява всяка година. В края на 2020г. взе четвъртата си карта. Въпросите ми са следните:

 1. Кога точно тя ще вземе карта за постоянно пребиваване (за 5 години)? В края на тази година, когато трябва да вземе петата карта за по 1 година, или в края на следващата година? Има ли начин да се ускори получаването на такава карта?
 2. Можете ли накратко да кажете какви предимства ще ѝ даде 5-годишната карта (за постоянно пребиваване) в сравнение с едногодишните карти за продължително пребиваване? Интересуват ме не само в България, ами дали ѝ дава допълнителни права в държавите от ЕС.
 3. Колко месеца можем да живеем извън България от сега до получаване на 5 годишната карта, така че да не си загуби правата си за пребиваване и да може да получи 5 годишна карта?
 4. Колко месеца трябва да живеем в България всяка година след получаване на 5 годишната карта? Дали съм разбрал правилно от служител в дирекция Миграция, че тези правила са „малко по-свободни“ за нашия случай, тъй като тя е моя съпруга и на това основание е в България.
въпроси относно право на пребиваване

Нашите отговори

1. Кога съпругата ви ще може да получи разрешение за продължително пребиваване?

Статутът в България на гражданите на Украйна се регулира от Закона за чужденците в Република в България (ЗЧРБ). Вашата съпруга следва да е получила първоначално право на продължително пребиваване по реда на чл.24, ал.1, т.18 от ЗЧРБ. Тази норма предвижда предоставянето на право на продължително пребиваване на чужденци – членове на семейство на български граждани.

Отговорът на въпроса ви кога съпругата ви ще има право да получи карта за постоянно пребиваване е предвиден в чл.25 от ЗЧРБ. Възможни са две хипотези, в зависимост от това дали имате дете – български гражданин. Тъй като от въпроса ви това не става ясно, ще разгледаме и двата случая.

Ако имате дете – български гражданин

В този случай е приложим чл.25, ал.1, т.4, който гласи, че разрешение за постоянно пребиваване могат да получат:

родители на български гражданин, когато му осигуряват дължимата по закон издръжка и са пребивавали законно и непрекъснато за срок три години на територията на страната

С други думи, ако от брака ви имате дете, съпругата ви вече може да кандидатства за постоянно пребиваване. Това и право е възникнало след изтичане на срока на третата и едногодишна карта за продължително пребиваване. От зададения въпрос се разбира, че тя е получила четвъртата си карта в края на 2020г., което означава, че от този момент тя има право да получи разрешение за постоянно пребиваване. Разбира се, тя може да кандидатства и сега, без да е необходимо да чака да изтече срока на четвъртата и карта.

Ако нямате дете

В случай, че нямате дете е приложим чл.25, ал.1, т.11 от ЗЧРБ, който гласи, че постоянно пребиваване могат да получат чужденци, които са:

членове на семейството на български гражданин, ако са пребивавали непрекъснато на територията на Република България през последните пет години

По тази норма на ЗЧРБ, съпругата ви ще може да кандидатства за постоянно пребиваване (5-годишна карта), 5 години след като е получила първото си разрешение за продължително пребиваване. По наши сметки, изхождайки от зададения въпрос, този момент ще настъпя в края на 2022г.

Възможно е също така съпругата ви да кандидатства за постоянно пребиваване и по чл.25, ал.1, т.5 от ЗЧРБ. Нормата предвижда издаването на разрешение за постоянно пребиваване на чужденци:

които са пребивавали законно и без прекъсване на територията на Република България в рамките на последните 5 години преди подаване на заявлението за постоянно пребиваване и за този период не са отсъствали повече от 30 месеца, като в случаите по чл. 24в се отчита само половината от времето на пребиваване

Както виждате т.11 и т.5 от ЗЧРБ са доста идентични, като т.11 предвижда съпругата ви да е пребивавала не само непрекъснато, но и законно. На практика обаче това няма голямо практическо значение във вашия случай.

Имайки предвид, че съпругата ви притежава разрешение за продължително пребиваване от около три години и половина, тя може би вече има право да кандидатства за постоянно пребиваване, в случай, че имате дете. В случай, че нямате деца, единственият начин да ускорите процеса е изцяло във вашите ръце.


2. Предимствата на разрешението за постоянно спрямо продължително пребиваване

Българско гражданство

Основното предимство на постоянното пребиваване е това, че този статут дава възможност за получаване на българско гражданство. Съгласно Закона за българското гражданство, съпругата ви ще може да кандидатства за гражданство, 3 или 5 години след като е получила постоянно пребиваване (чл.12 и чл.13 от ЗБГ). Ако съпругата ви не получи постоянно пребиваване, тя няма да може да придобие българско гражданство.

Директива 2003/109/ЕО

Със статут на постоянно пребиваващ, съпругата ви ще черпи определени права от Директива 2003/109/ЕО. Имайте предвид, че съгласно чл.4 от Директивата, „Държавите-членки предоставят статут на дългосрочно пребиваващ на граждани на трети страни, които са пребивавали легално и без прекъсване на територията в рамките на пет години преди подаване на въпросната молба„. Съгласно чл.13 от Директивата:

Държавите-членки могат да издават разрешения за постоянно пребиваване или безсрочна валидност при по-благоприятни условия от установените с настоящата директива. Тези разрешения за пребиваване не предоставят достъп до право на пребиваване в останалите държави-членки, както е предвидено в глава III.

С други думи, ако със съпругата ви имате дете и на това основание тя получи карта за постоянно пребиваване преди да са се навършили 5 години откакто е получила право на продължително пребиваване, тя няма да може да се ползва от значителна част от правата си по Директивата.

Права по Директивата

Директивата предоставя широк кръг от права на съпругата ви, в случай че тя получи статут на постоянно пребиваващ в България. Най-същественото право е предвидено в чл.14 от Директивата, а именно:

Дългосрочно пребиваващият придобива право на пребиваване за повече от три месеца на територията на държавите-членки, различни от тази, която му е предоставила статут на дългосрочно пребиваващ, доколкото определените в настоящата глава условия са изпълнени.


3. Колко време съпругата ви може да отсъства от България, така че да не загуби правото си да получи разрешение за постоянно пребиваване?

Както вече посочихме по-горе, съгласно Директивата, статут на постоянно пребиваващ може да получи чужденец, пребивавал легално и без прекъсване за период от пет години (чл.4, пар.1). Съгласно чл.4, пар.3 от Директивата:

Периодите на отсъствие от територията на засегнатата държава-членка не прекъсват периода, посочен в параграф 1, и се отчитат при изчисляването му, когато са под шест последователни месеца и не надхвърлят общо десет месеца за посочения в параграф 1 период.

Съгласно чл.40, ал.1, т.5 от ЗЧРБ, правото на пребиваване се отнема, когато:

в едногодишен срок след разрешението чужденецът не се е установил и не пребивава на територията на страната…

Макар условията на Директивата и ЗЧРБ да не са кумулативни, ние ви препоръчваме съпругата ви да съблюдава и двете изисквания. Имайте предвид, че практиката е изключително противоречива и е по-добре да избегнете неприятни изненади при кандидатстването за постоянно пребиваване.

Имайте предвид и разпоредбите на § 3 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на ЗЧРБ, която дефинира „пребиваване без прекъсване“, както следва:

„Пребиваване без прекъсване“ по чл. 36, ал. 2, чл. 38, 38а и чл. 42, ал. 2 е налице, когато чужденецът пребивава на законово основание – с виза, по силата на международни договори или въз основа на акт на Министерския съвет за безвизов или облекчен визов режим или след разрешение на органите на дирекция „Миграция“ – МВР на МВР, ако разрешенията са издавани последователно, без да са налице прекъсвания между тях. Не се счита за прекъсване времето до 14 дни, през което са били налице причини, нетърпящи отлагане, поставили чужденеца в невъзможност да подаде документи за издаване на разрешение за дългосрочно пребиваване, и той не е напускал територията на Република България.

4. Колко месеца трябва да живеете в България всяка година след получаване на постоянно пребиваване?

Съгласно чл.40, ал.1, т.6 от ЗЧРБ, правото на пребиваване на съпругата ви ще бъде отнето, в случай, че:

се установи, че чужденецът, получил разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване, е отсъствал от територията на държавите – членки на Европейския съюз, за период от 12 последователни месеца, освен в случаите на обявено извънредно положение…

Твърденията на служителя от отдел Миграция, за които пишете, а именно, че „тези правила са „малко по-свободни“ за вашия случай, тъй като тя е ваша съпруга и на това основание е в България“, са правно ирелевантни.

4 коментара

 1. Сколько времени ждать после подачи документов на гражданство отказ или указ?

  1. Author

   Это смотря на каком основании вы подали и когда (какой закон действовал на тот момент).
   По любому, период ожидании от вас не зависит. Что собираетесь делать после как вам „надоесть“ ждать?
   С уважением,
   Posolstvo.eu

 2. Здравейте имам постоянно пребиваване в България имам дъщеря на 15 г.родина в бг баща и е бг гражданин искам да кандидатствам за бг документи какви документи са нужни за подаване и колко време се чака и колко струва бг документи благодаря випредварително

  1. Author

   Здравейте,
   Процедурата по придобиване на българско гражданство е сложна и не е възможно да ви обясним всички стъпки в този форум. Тук се стремим да отговаряме на всички въпроси от общ характер. Ако ви е нужно съдействие, моля да се свържете с нашите офиси.
   С уважение,
   Posolstvo.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *