Какви са основните разлики между разрешенията за продължително и постоянно пребиваване? Какви предимства има чужденец с получено право на постоянно пребиваване?

Вашите въпроси

Наш клиент зададе неотдавна следните въпроси, на които ще се постараем да отговорим изчерпателно по-долу.

Женен съм за гражданка на Украйна, живеем в България. Тя има карта за продължително пребиваване, която се подновява всяка година. В края на 2020г. взе четвъртата си карта. Въпросите ми са следните:

 1. Кога точно тя ще вземе карта за постоянно пребиваване (за 5 години)? В края на тази година, когато трябва да вземе петата карта за по 1 година, или в края на следващата година? Има ли начин да се ускори получаването на такава карта?
 2. Можете ли накратко да кажете какви предимства ще ѝ даде 5-годишната карта (за постоянно пребиваване) в сравнение с едногодишните карти за продължително пребиваване? Интересуват ме не само в България, ами дали ѝ дава допълнителни права в държавите от ЕС.
 3. Колко месеца можем да живеем извън България от сега до получаване на 5 годишната карта, така че да не си загуби правата си за пребиваване и да може да получи 5 годишна карта?
 4. Колко месеца трябва да живеем в България всяка година след получаване на 5 годишната карта? Дали съм разбрал правилно от служител в дирекция Миграция, че тези правила са „малко по-свободни“ за нашия случай, тъй като тя е моя съпруга и на това основание е в България.
въпроси относно право на пребиваване

Нашите отговори

1. Кога съпругата ви ще може да получи разрешение за продължително пребиваване?

Статутът в България на гражданите на Украйна се регулира от Закона за чужденците в Република в България (ЗЧРБ). Вашата съпруга следва да е получила първоначално право на продължително пребиваване по реда на чл.24, ал.1, т.18 от ЗЧРБ. Тази норма предвижда предоставянето на право на продължително пребиваване на чужденци – членове на семейство на български граждани.

Отговорът на въпроса ви кога съпругата ви ще има право да получи карта за постоянно пребиваване е предвиден в чл.25 от ЗЧРБ. Възможни са две хипотези, в зависимост от това дали имате дете – български гражданин. Тъй като от въпроса ви това не става ясно, ще разгледаме и двата случая.

Ако имате дете – български гражданин

В този случай е приложим чл.25, ал.1, т.4, който гласи, че разрешение за постоянно пребиваване могат да получат:

родители на български гражданин, когато му осигуряват дължимата по закон издръжка и са пребивавали законно и непрекъснато за срок три години на територията на страната

С други думи, ако от брака ви имате дете, съпругата ви вече може да кандидатства за постоянно пребиваване. Това и право е възникнало след изтичане на срока на третата и едногодишна карта за продължително пребиваване. От зададения въпрос се разбира, че тя е получила четвъртата си карта в края на 2020г., което означава, че от този момент тя има право да получи разрешение за постоянно пребиваване. Разбира се, тя може да кандидатства и сега, без да е необходимо да чака да изтече срока на четвъртата и карта.

Ако нямате дете

В случай, че нямате дете е приложим чл.25, ал.1, т.11 от ЗЧРБ, който гласи, че постоянно пребиваване могат да получат чужденци, които са:

членове на семейството на български гражданин, ако са пребивавали непрекъснато на територията на Република България през последните пет години

По тази норма на ЗЧРБ, съпругата ви ще може да кандидатства за постоянно пребиваване (5-годишна карта), 5 години след като е получила първото си разрешение за продължително пребиваване. По наши сметки, изхождайки от зададения въпрос, този момент ще настъпя в края на 2022г.

Възможно е също така съпругата ви да кандидатства за постоянно пребиваване и по чл.25, ал.1, т.5 от ЗЧРБ. Нормата предвижда издаването на разрешение за постоянно пребиваване на чужденци:

които са пребивавали законно и без прекъсване на територията на Република България в рамките на последните 5 години преди подаване на заявлението за постоянно пребиваване и за този период не са отсъствали повече от 30 месеца, като в случаите по чл. 24в се отчита само половината от времето на пребиваване

Както виждате т.11 и т.5 от ЗЧРБ са доста идентични, като т.11 предвижда съпругата ви да е пребивавала не само непрекъснато, но и законно. На практика обаче това няма голямо практическо значение във вашия случай.

Имайки предвид, че съпругата ви притежава разрешение за продължително пребиваване от около три години и половина, тя може би вече има право да кандидатства за постоянно пребиваване, в случай, че имате дете. В случай, че нямате деца, единственият начин да ускорите процеса е изцяло във вашите ръце.


2. Предимствата на разрешението за постоянно спрямо продължително пребиваване

Българско гражданство

Основното предимство на постоянното пребиваване е това, че този статут дава възможност за получаване на българско гражданство. Съгласно Закона за българското гражданство, съпругата ви ще може да кандидатства за гражданство, 3 или 5 години след като е получила постоянно пребиваване (чл.12 и чл.13 от ЗБГ). Ако съпругата ви не получи постоянно пребиваване, тя няма да може да придобие българско гражданство.

Директива 2003/109/ЕО

Със статут на постоянно пребиваващ, съпругата ви ще черпи определени права от Директива 2003/109/ЕО. Имайте предвид, че съгласно чл.4 от Директивата, „Държавите-членки предоставят статут на дългосрочно пребиваващ на граждани на трети страни, които са пребивавали легално и без прекъсване на територията в рамките на пет години преди подаване на въпросната молба„. Съгласно чл.13 от Директивата:

Държавите-членки могат да издават разрешения за постоянно пребиваване или безсрочна валидност при по-благоприятни условия от установените с настоящата директива. Тези разрешения за пребиваване не предоставят достъп до право на пребиваване в останалите държави-членки, както е предвидено в глава III.

С други думи, ако със съпругата ви имате дете и на това основание тя получи карта за постоянно пребиваване преди да са се навършили 5 години откакто е получила право на продължително пребиваване, тя няма да може да се ползва от значителна част от правата си по Директивата.

Права по Директивата

Директивата предоставя широк кръг от права на съпругата ви, в случай че тя получи статут на постоянно пребиваващ в България. Най-същественото право е предвидено в чл.14 от Директивата, а именно:

Дългосрочно пребиваващият придобива право на пребиваване за повече от три месеца на територията на държавите-членки, различни от тази, която му е предоставила статут на дългосрочно пребиваващ, доколкото определените в настоящата глава условия са изпълнени.


3. Колко време съпругата ви може да отсъства от България, така че да не загуби правото си да получи разрешение за постоянно пребиваване?

Както вече посочихме по-горе, съгласно Директивата, статут на постоянно пребиваващ може да получи чужденец, пребивавал легално и без прекъсване за период от пет години (чл.4, пар.1). Съгласно чл.4, пар.3 от Директивата:

Периодите на отсъствие от територията на засегнатата държава-членка не прекъсват периода, посочен в параграф 1, и се отчитат при изчисляването му, когато са под шест последователни месеца и не надхвърлят общо десет месеца за посочения в параграф 1 период.

Съгласно чл.40, ал.1, т.5 от ЗЧРБ, правото на пребиваване се отнема, когато:

в едногодишен срок след разрешението чужденецът не се е установил и не пребивава на територията на страната…

Макар условията на Директивата и ЗЧРБ да не са кумулативни, ние ви препоръчваме съпругата ви да съблюдава и двете изисквания. Имайте предвид, че практиката е изключително противоречива и е по-добре да избегнете неприятни изненади при кандидатстването за постоянно пребиваване.

Имайте предвид и разпоредбите на § 3 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на ЗЧРБ, която дефинира „пребиваване без прекъсване“, както следва:

„Пребиваване без прекъсване“ по чл. 36, ал. 2, чл. 38, 38а и чл. 42, ал. 2 е налице, когато чужденецът пребивава на законово основание – с виза, по силата на международни договори или въз основа на акт на Министерския съвет за безвизов или облекчен визов режим или след разрешение на органите на дирекция „Миграция“ – МВР на МВР, ако разрешенията са издавани последователно, без да са налице прекъсвания между тях. Не се счита за прекъсване времето до 14 дни, през което са били налице причини, нетърпящи отлагане, поставили чужденеца в невъзможност да подаде документи за издаване на разрешение за дългосрочно пребиваване, и той не е напускал територията на Република България.

4. Колко месеца трябва да живеете в България всяка година след получаване на постоянно пребиваване?

Съгласно чл.40, ал.1, т.6 от ЗЧРБ, правото на пребиваване на съпругата ви ще бъде отнето, в случай, че:

се установи, че чужденецът, получил разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване, е отсъствал от територията на държавите – членки на Европейския съюз, за период от 12 последователни месеца, освен в случаите на обявено извънредно положение…

Твърденията на служителя от отдел Миграция, за които пишете, а именно, че „тези правила са „малко по-свободни“ за вашия случай, тъй като тя е ваша съпруга и на това основание е в България“, са правно ирелевантни.

50 коментара

 1. Съпругата ми е украинка. На 10ти май 2022 година тя получи разрешение за временно пребиваване до Март 2023 г и февруари 2023 година тя получи разрешение за още една година и нова карта. Реално ние сме били почти постоянно в България от Януари 2022 до края на Май 2023, което прави вече година и половина. Последните 4 месеца сме в Украйна и така както разбирам не трябва да седим повече от 6 месеца за да има право да кандидатства за постоянно пребиваване. Въпроса ми е следният броят ли се първите няколко месеца до получаването на първата карта (тъй като тя реално е седяла законно с туристическа виза за 90 дена, която е удължена с още 90 дена до 180). Възможно ли е в началото средата на третата карта да подадем заявка за постоянно пребиваване вече? И ако не, то реално ако сме събралите нужните 18 месеца, е необходимо просто към края на третата карта да подадем документи нали така?

  1. Author

   Здравейте,
   А защо смятате, че трябва да съберете 18 месеца? Или не сме ви разбрали правилно?
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

   1. Извинявам се. Забравих да напиша че имаме син, който е български гражданин. За това смятам че от 3 години трябва да съберем половината време, което са 18 месеца.

    1. Author

     Отново сме объркани, вие искате срока от 3 години да го съкратите наполовина?

     1. Въпроса е следният. В закона пише: „които са пребивавали законно и без прекъсване на територията на Република България в рамките на последните 5 години преди подаване на заявлението за постоянно пребиваване и за този период не са отсъствали повече от 30 месеца, като в случаите по чл. 24в се отчита само половината от времето на пребиваване“. Написаното буквално в този текст означава, че отчитането е за последните 5 (или 3 години ако има дете български гражданин). Никъде не се споменава, че е от получаването на първата лична карта. Необходимо ли е изобщо да се чака да започне/изтече третата карта или ако тя вече има събрани 18 месеца пребиваване на територията на България за срок от три години, то може да се подадът документи за постоянно пребиваване?

     2. Тъй като аз също така броя за законно пребиваване и 5те месеца в които тя е седяла с виза в България, преди получаването на първата си карта. И реално вече в края на втората карта ние имаме повече от 18 месеца престой в България, за това бихме искали направо да подадем документи за постоянно пребиваване.

     3. Author

      Здравейте,
      С цел да избегнем недоразумения е най-добре, ако желаете, да се свържете с офисите ни и да си запишете час за консултация.
      Поздрави,
      Posolstvo.eu

 2. Здравейте.
  Гражданин на ЕС със статут на постоянно пребиваващ в република България при изтичане на срока на документа за постоянно пребиваване, има ли право да кандидатства за двойно гражданство?
  Какъв е редът и към кого трябва да се обърна?

  1. Author

   Здравейте,
   Това дали гражданинът на ЕС ще има право да кандидатства за българско гражданство зависи от много фактори и обстоятелства, които ние не знаем. Ако желаете можете да се свържете с нас и да ви назначим консултация в офисите ни или онлайн.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 3. здравейте!
  може ли да се издаде разрешение за пребиваване само на основата на брак? става дума за гражданин на Дания, сключващ брак с българка

  1. Author

   Здравейте,
   Да, за съдействие моля да се свържете с нас. За граждани на ЕС процедурите са сравнително лесни, като основното условие е да имате жилище, където ще живеете в България.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 4. Здравейте. Аз и детето ми сме украински граждане с постоянно пребиваване в България (по произход). Мъжът ми също е с украинско гражданство. Живеем в България 5 години. Имам ли право за социално подпомагане за първи клас? В социалното ми отказаха без писмено мотивиране. Де мога да науча за моите права?
  Благодаря!

 5. Здравейте, съпругата ми е гражданин на трета страна, която пребивава в България от м. май 2021 г. първоначално при условията на краткосрочно пребиваване с цел сключване на брак в България, последващо издаване на дългосрочна виза и карта за продължително пребиваване. В ход е процедура по издаване на трета карта за продължително пребиваване, като в този промеждутък ни се роди българска рожба. Интересува ни от кога следва да се счита началната дата за отговаряне на условията за постоянно пребиваване на основание родител на български гражданин. Предвид изискванията за законно и непрекъснато пребиваване за срок от три години бихме ли могли да кандидатсваме през м. май 2024 г. за постоянно пребиваване на кумулативен принцип, отчитайки краткосрочното пребиваване от м. май. 2021 г., издадената виза Д и полученото продължително пребиваване през септември 2021 г.

  1. Author

   Здравейте,
   Ние считаме, че за начална дата трябва да се счита денят, в който съпругата ви е влязла в България с валидна виза за краткосрочно пребиваване тип C. Същевременно се опасяваме, че имиграционните власти може да имат съвсем друго виждане по този въпрос ако подадете искане за разрешение за постоянно пребиваване през месец май 2024г.
   Пишете ни ако ви е нужно съдействие.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 6. Здравейте,сръбски гражданин съм.През м.ноември 2017 г.се омъжих за българка и през юли 2021 г.се разведох.От март 2018 г.имам временно пребиваване в Б. на това основание,което изтича на 04.01.2023г.Удължават ми го всяка година,като сега ми казаха,че може и да не го удължат.Не ми казаха причина.От 2018 г.работя на постоянен договор и тази година си купих и апартамент.Остаеа ми една година да придобия постоянно пребиваване.Какво да правя ,за да ми удължат с още една година пребиваването.

  1. Author

   Здравейте,
   Вие на какво основание смятате, че имате право да продължите пребиваването си в България? От изложеното от вас, ние смятаме, че към момента нямате такова.
   Ако искате можете да се свържете с нас за да помислим как бихме могли да ви помогнем.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

  2. tôi sinh sống ở Bulgaria hợp pháp 2 năm.sau đó tôi kết hôn với 1 phụ nữ Bulgaria.liệu sau khi kết hôn 3 năm nữa tôi có thể xin giấy phép cư trú lâu dài không

 7. Съпругът ми е със статут “разрешително за пребиваване” , за което подадохме 4та година.
  Разбирам, че като родител на български гражданин (имаме 3 деца) е възможно да подаде за постоянно пребиваване преди престоят му в България да е навършил 5 години. След 3години.
  Няколко въпроса:
  1. Каква е таксата за подаване на документи за постоянно пребиваване като член на семейство на български гражданин ако се подаде след 3тата година пребиваване?
  2. Каква е таксата за същото, но ако се подаде след 5 години пребиваване? т.е Има ли разлика в сумата?
  3. За какъв период от време се издава документ за постоянно пребиваване? (Доколкото разбирам е с 5 годишен срок) И след като се издаде такъв, при подновяването му, каква е таксата?
  Задавам тези въпроси, тъй като след разговор с отдел Миграция Варна, останах с впечатлението, че ако се изчакат 5 години и тогава се подаде за постоянно пребиваване- таксата за член на семейство на Български гражданин е 150лв, а ако се подаде след 3 години за постоянно пребиваване, то тогава таксата е 1000 лв..
  Моля уточнете..
  Поздрави, Галина

  1. Author

   Здравейте Галина,
   Ако сте наш съществуващ клиент ще ви помолим да се обърнете директно към адвоката, който ви обслужва.
   Ако не сте наш клиент, няма как да ви помогнем по въпросите относно държавните такси. Ако желаете можете да си запишете час за консултация. Консултацията може да се проведе както в офисите ни, така и онлайн.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 8. Имам въпрос. съпругът ми е гражданин на Сърбия и получи резиденция Постоянно пребиваване за 5 години. може ли да работи и живее в други страни от ЕС? Директивата за работа и пребиваване в ЕС важи ли само за Дългосрочно пребиваване? Може ли да кандидатства за Дългосрочно пребиваване, когато има Дългосрочно пребиваване?

 9. Hi my husband is a citizen of a third country(Serbia). He just got his Residence permit and its valid for 5 years. Is that a permanent residence or just 5 years? He wants to work in Sweden but they say there should be a „remark“ field on the card with a text that says something like „дългосрочно пребиваващ в ЕC“ for him to be able to work outside of Bulgaria. The „remark“ field is blank. Can he or can he not work outside Bulgaria when the card only says Постоянно пребиваване and not Дългосрочно пребиваване? What is the difference?
  Best regards Betty

 10. Здравейте, от 2016 г. съм омъжена за италиански гражданин. Постоянно пребиваващи сме в Италия. Съпругът ми би желал да придобие българско гражданство. Въпросът ми е дали това е възможно само въз основа на брак или като задължително условие е и пребиваването в България.

  1. Author

   Здравейте,
   Няма как да придобие българско гражданство без да е пребивавал дългосрочно/постоянно в страната.
   Пишете ни ако ви е нужно съдействие.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 11. Здравейте,
  Аз имам постоянно пребиваване в България, но от януари 2022 година съм извън държавата. В момента се намирам в Дания. Ще се върна в България ноември месец тази година.
  Въпроса ми е – колко време трябва да стоя в държавата и колко време максимално мога да отсъствам, за да не загубя постоянното си пребиваване?
  Благодаря предварително за отговора.

  1. Author

   Здравейте,
   Зависи на какво основание сте получили правото си на постоянно пребиваване?
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

   1. На основание, че съм от български произход (родена в България).

     1. Author

      Здравейте,
      Ще загубите правото си на постоянно пребиваване ако отсъствате от територията на ЕС за период по-дълъг от 12 месеца или ако отсъствате от България за повече от 6 години.
      Може би би била добра идея да помислите върху възможността да придобиете българско гражданство, защото е възможно законодателството скоро да бъде променено.
      Поздрави,
      Posolstvo.eu

 12. Здравейте, мъжа ми е руски гражданин, и има Продължително Пребиваване като член на семейство на български гражданин. Интересувам се, ако мъжа ми работи официално (по трудов договор), ще има ли възможност да ползва услуги на Здравна Каса?

  1. Author

   Здравейте,
   Съгласно КСО, само чужденците с дългосрочно пребиваване подлежат на задължително осигуряване. Съветваме ви да се свържете с офисите ни и да си запишете час за консултация ако желаете задълбочен анализ на ситуацията на съпруга ви.
   С уважение,
   Posolstvo.eu

 13. Здравейте, мъжа ми е руски гражданин, и има разрешение за продължително пребиваване. Въпросът ми е дали този статус му дава право да работи в България, или е нужно още някакво разрешение.

  1. Author

   Здравейте,
   Ако разрешението му е издадено на база на брака му с вас (член на семейството на български гражданин), то той има право да работи в България без допълнително разрешение.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

   1. Здравейте, интересувам се, ако мъжа ми работи официално (по трудов договор), ще има ли възможност да ползва услуги на Здравна Каса? Той има Продължително Пребиваване като член на семейство на български гражданин.

 14. Добрый день!
  Прибыл в Болгарию 22 января 2017 года по визе D. Получил карту Продолжительное Пребывание 10 апреля 2017 года.
  Вопрос: 1) с какой даты отсчитываются 5 лет для подачи на Постоянное Пребывание?
  2) Заявление на Постоянное Пребывание подается в день наступления 5 лет или можно подать за како-то срок до этой даты?
  Заранее благодарен за ответ.

  1. Author

   Здравствуйте,
   Это все зависить от основания для получении ВНЖ.
   С уважением,
   Posolstvo.eu

   1. Забыл упомянуть: мой статус Продолжительного Пребывания – член семьи болгарской гражданки.

    1. Author

     С 10 апреля 2022 года, можете уже подавать на ПМЖ.
     С уважением,
     Posolstvo.eu

 15. Моля, посъветвайте дали чужденците с продължителна виза за престой в България, получени по силата на зЧл. 24, ал. 1, т. 7 от ЗЧРБ , могат да получат идентификационен номер на чужденец и дали могат да работят в България и да получават помощи за майки на български граждани. благодаря ви предварително – teodor

  1. Author

   Здравейте,
   Разпоредбата на ЗЧРБ за финансово осигурени родители на чужденец, който притежава разрешение за постоянно пребиваване е аналогична на тази по т.18. Същевременно, СЕС не приравнява правата на родители на чужденец, макар и постоянно пребиваващ, с тези на български гражданин. Това се отнася и до правото на работа или получаване на помощи, още повече, че по дефиниция, родителите следва да са „финансово осигурени“.
   За повече информация, моля да се свържете с офисите ни.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

   1. Благодаря ви много – отговорихте изцяло на въпроса ми – с най-добри пожелания, teo

 16. Здравейте,

  Съпругата ми, гражданка на трета страна на този момент има издадено първоначално разрешение за продължително пребиваване в Република България, за срок от една година на основание чл 24, ал. 1, т.18 от ЗЧРБ.

  Имаме непълнолетно дете, български гражданин.

  По ред лични обстоятелства, се наложи да напуснем България и времено живеем в нейната страна заедно с детето ни.

  Планираме да се върнем в България, преди да изтече срока на издаденото разрешение за продължително пребиваване за 1 г. и тя да кандидаства за второ разрешение за продължително пребиваване, отново за една година.

  Имам два, въпроса:

  1. Ще се смята ли за нарушение, това че за времето на действието на първото разрешение за продължително пребиваване, тя е отсъствала от България за повече от 6 месеца (фактически отсъствие около 9 месеца), и ще доведе ли това обстоятелство до отказ за ново разрешение?

  2. С какво се различава пакетът документи, при подаване на заявление за второ поред разрешение за продължително пребиваване за срок от една година? (имайки карта за продължително пребиваване, нужна ли е нова виза D)

  1. Author

   Здравейте,
   За съжаление е много вероятно разрешението за пребиваване на съпругата ви да бъде отменено на основание на чл.40, ал.1, т.5 от ЗЧРБ. Нормата предвижда, че Отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България се налага, когато в едногодишен срок след разрешението чужденецът не се е установил и не пребивава на територията на страната, освен в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13, 16 и чл. 25г, както и по отношение на членове на семейство на чужденец по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13 и 16.
   Ако ви е нужно съдействие или имате допълнителни въпроси, моля да ни пишете.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 17. Здравейте,

  Приятелката ми е с румънско гражданство (ЕС), но разполага с удостоверение за продължително пребиваване (5г.) на територията на България, като легално е пребивавала една година в страната. Искаме да сключим брак, но се чудим дали трябва да кандидатсва и за виза тип „Д“?

  Благодаря!

  1. Author

   Здравейте,
   В никакъв случай не ви е необходима виза Д!!!
   Женете си и живейте щастливо!
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 18. Здравейте имам постоянно пребиваване в България имам дъщеря на 15 г.родина в бг баща и е бг гражданин искам да кандидатствам за бг документи какви документи са нужни за подаване и колко време се чака и колко струва бг документи благодаря випредварително

  1. Author

   Здравейте,
   Процедурата по придобиване на българско гражданство е сложна и не е възможно да ви обясним всички стъпки в този форум. Тук се стремим да отговаряме на всички въпроси от общ характер. Ако ви е нужно съдействие, моля да се свържете с нашите офиси.
   С уважение,
   Posolstvo.eu

 19. Сколько времени ждать после подачи документов на гражданство отказ или указ?

  1. Author

   Это смотря на каком основании вы подали и когда (какой закон действовал на тот момент).
   По любому, период ожидании от вас не зависит. Что собираетесь делать после как вам „надоесть“ ждать?
   С уважением,
   Posolstvo.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *