събиране на семейства

Вече разгледахме условията и реда за получаване на разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта“. Освен получаване на разрешение за работа и пребиваване и работа с тази карта, чужденецът има право и да събере семейството си на територията на Република България. Процедура Заявление Чужденецът, който притежава „Синя карта“ сContinue Reading

дете пътува съгласие родител

По правило напускането на територията на Република България на малолетни и непълнолетни лица следва да стане след разрешение с нотариална заверка на своите родители. Съгласно действащото законодателство по отношение на непълнолетните може да не се разреши напускане на страната в случай, че нямат нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина иContinue Reading

people staring at Bulgarian passport

Както вече сме посочвали запазването целостта на семейството и защитата на семейния живот, са основни принципи, залегнали в законодателството на ЕС . Това е и причината законодателят да предвиди възможността на чужденеца, член на семейството на българин да влезе в страната ни, тъй като на това основание може да получиContinue Reading

България граница ограда

Предоставяне статут на Бежанец в България е един от видовете Международна закрила. Какви права придобива чужденец със статут на бежанец? Съгласно българския закон след получаване на статут на бежанец, чужденецът придобива правата и задълженията на български гражданин. Оттук може да се направи извод, че лице с предоставен статут на бежанецContinue Reading

събиране на семейство в България

Предоставянето на статут на бежанец е един от видовете Международна закрила. Без съмнение едно от най-важните права на чужденец, с предоставен статут на бежанец, е правото му да събере семейството си. Как започва производството по събиране на семейство на бежанец? Чужденец с предоставен статут на бежанец може да поиска даContinue Reading

гей брак в България

Както знаем, в България еднополовият брак нe e признат. По отношение на свободното движение и пребиваване обаче, съгласно практиката на ЕС, в понятието „съпрузи“ се включва съпруга/та на лица от същия пол. Това правило се отнася само за гражданин на ЕС, и съпругът му от същия пол, които са упражнилиContinue Reading

гражданин на ЕС женен в България

Статията има за цел да хвърли светлина по въпроса как може да бъде узаконен престоя в България на нелегален чужденец (гражданин на трета държава) член на семейство на гражданин на ЕС . В статията ще съпоставим процедурата с действащата процедура за получаване пребиваване на незаконно пребиваващ чужденец в България, съпругContinue Reading

Bulgarian - EU marriage

… освен ако гражданинът на ЕС е българин! Лесно или трудно е двама влюбени – българка и индиец, които са сключили брак, да се установят законно в България? Колко голяма може да е разликата, ако желаещите да се установят в страната ни са женени, но жената е испанка, а мъжътContinue Reading

разрешение за пребиваване в България - възможности

Събиране на семейства – проявление на основно човешко право Като основно човешко право, правото на семеен живот е предмет на регламентацията и от правото на Европейския съюз в контекста на упражняване на правото на събиране на семейството от граждани на трети страни, пребиваващи законно на територията на държавите членки –Continue Reading