В други наши статии разгледахме видовете международна закрила. В периода от подаване на молбата за такава до вземане на решение, чужденецът придобива статут на Лице, търсещо закрила.

Съгласно правото на ЕС лишаването от свобода по отношение на търсeщите закрила е регламентирано в Директива за условията на прием (2013/33/ЕС), в и Регламента Дъблин (Регламент (ЕС) № 604/2013) за лицата, търсещи убежище и закрила.

Недопустимост на задържането на лице търсещо закрила


Съгласно член 8 от Директивата за условията на прием е недопустимо да се задържа лице само на основание, че е подало молба за убежище и закрила. Задържане по отношение на тези лице се разрешава единствено при прилагане на изчерпателни основания.

Изключения от правилото за недопустимост на задържането на лице, търсещо закрила


Търсещите закрила лица могат да бъдат задържани единствено на основание следните шест хипотези:

  1. за да се определи самоличността или националността на кандидата;
  2. за да се установят елементи от молбата за закрила, които не биха могли да се получат без присъствието на молителя, особено ако е налице риск да се укрие;
  3. да се вземе решение относно правото на кандидата да влезе на територията в хода на процедурата;
  4. ако са задържани на основание Директивата за връщането и са подали молба за убежище за да отложат или усложнят извеждането си;
  5. когато това се изисква от съображения за националната сигурност или обществения интерес;
  6. съгласно член 28 от Регламента Дъблин, който при определени условия позволява задържане с цел осигуряване на дъблинския трансфер съгласно регламента.

Ако задържането не може да бъде обосновано с едно от тези основания, то автоматично става незаконно. Съгласно Общностното право, тези основанията за задържане трябва да са предвидени в националното право. На национално ниво тези изисквания са транспонирани в ЗУБ.

Алтернативи за задържането

Съгласно правото на ЕС, държавите членки следва да гарантират, че в националното право са предвидени правила във връзка с алтернативи на задържането, като задължение за редовно явяване пред органите, внасяне на парична гаранция или задължение лицето да остане на точно определено място.

Вашите права

Ако считате, че задържането Ви е незаконно, можете да обжалвате решението за задържане по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като жалбата не спира изпълнението му. Решението на съда е окончателно. В случай, че Съдът определи задържането Ви като незаконосъобразно, може да претендирате обезщетение за причинените Ви вреди, по реда на ЗОДОВ.

В случай, че смятате, че сте задържан неправомерно, обърнете се към нас!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *