Хуманитарният статут е един от видовете Международна закрила. Съгласно чл. 9, ал. 1 ЗУБ, хуманитaрен статут се предоставя на чужденец, който не отговаря на изискванията за предоставяне на статут на бежанец и който не може или не желае да получи закрила от държавата си по произход. Хуманитарен статут се предоставя на чужденец, принуден да напусне или да остане извън държавата си по произход, тъй като в тази държава е изложен на реална опасност от тежки посегателства, като смъртно наказание или екзекуция, изтезание или нечовешко или унизително отнасяне, или наказание, тежки и лични заплахи срещу живота или личността му като гражданско лице поради насилие в случай на вътрешен или международен въоръжен конфликт.

Предпоставки за получаване на „хуманитарен статут“

С цел да се даде отговор относно наличието на предпоставките за предоставяне на хуманитарен статут, следва да се анализират в сравнителен план трите вида „тежки посегателства“ по чл. 9, ал. 1 ЗУБ, да се съобрази и решение на Съда на Европейския съюз от 17.02.2009 г. по дело С-465/2007 г. Използваните в член 15, букви „а“ и „б“ от Директива 2004/83/ЕО относно минимални стандарти относно условията за предоставяне на статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила изрази „смъртното наказание“, „екзекуцията“, както и „изтезанието или нечовешкото или унизителното отнасяне или наказание, наложени на молител“, са абсолютно идентични на тези, посочени в ЗУБ и обхващат ситуации, при които молителят за хуманитарен статут е специфично изложен на опасността от определен вид посегателство.

От друга страна, посегателството, дефинирано в член 15, буква „в“от Директивата като изразяващо се в „тежки и лични заплахи срещу живота или личността“ на молителя, обхваща една по-обща опасност от посегателство – по-скоро се имат предвид в по-широк план „заплахи срещу живота или личността“ на цивилно лице, отколкото определени насилия. Освен това тези заплахи са присъщи на обща ситуация на „въоръжен вътрешен или международен конфликт“.

Изключение

Хуманитарен статут може да не се предостави, когато в една част на държавата по произход не съществува реален риск чужденецът да понесе тежки посегателства, при което той може сигурно и законно да пътува и да получи достъп до тази част на държавата, както и може основателно да се очаква да се установи там.

Какви права има чужденец с предоставен хуманитарен статут?

Право да събере семейството си

Това право на лице, с предоставен хуманитарен статут е аналогично с правото на Събиране на семейство на бежанец, което вече разгледахме.

Други права

За разлика от правата на чужденец, с предоставне статут на бежанец, който има права на български гражданин (разбира се, с някои изключения), чужденец с хуманитарен статут се ползва със същите права в България като чужденец с разрешено постоянно пребиваване.

Кога не се предоставя статут на бежанец?

Хуманитарен статут не се предоставя на чужденец:

1. за когото има сериозни основания да се предполага, че е извършил някое от деянията по ал. 1, т. 1 и 3;

2. за когото има сериозни основания да се предполага, че е извършил тежко престъпление;

3. който е извършил извън територията на Република България престъпление, за което българският закон предвижда наказание лишаване от свобода, и е напуснал държавата си по произход единствено с цел да избегне наказателното преследване, освен ако това преследване застрашава живота му или е нечовешко или унизително;

4. за когото има сериозни основания да се предполага, че представлява заплаха за обществото или за националната сигурност.

Документи

В случaй, че Ви е предоставен хуманитарен статут, ще Ви бъде издадена карта на чужденец с хуманитарен статут. Същата се издава от органите на Министерството на вътрешните работи на чужденец с предоставен хуманитарен статут със срок на валидност до 3 години

В случай, че имате нужда от помощ във връзка с кандидатстване за предоставяне на хуманитарен статут или имате получен отказ при кандидатстване, не се колебайте и се свържете с нас. Имайте предвид, че в случай, че отказът за предоставяне на статут Ви е бил признат незаконосъобразен, а от него са Ви причинени вреди, имате право на обезщетение по реда на ЗОДОВ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *