забрана за гражданин на ЕС

В определени случай може да бъде отказана възможността за влизане на територията на Република България на гражданин на ЕС. Разбира се, това следва да е по повод основателна причина. Какви могат да бъдат причините ще разгледаме подробно в настоящата статия. Как може да бъде отказано влизане в страната на гражданинContinue Reading

работа за чужденци на морето

В друга наша статия сме разгледали възможността на чужденец за Работа в България . Ако обаче чужденецът не е преминал през описаната в статията процедура, няма българско гражданство, постоянно пребиваване или продължително пребивава като член на семейство на български гражданин или няма статут на бежанец в България, а оттам иContinue Reading

български паспорт и престъпление

В ЗЧРБ е регламентирана възможността да бъде издадена Заповед на директора на компетентната областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, с която да се наложени принудителна административна мярка (ПАМ) – „отнемане на правото да пребивава в Република България“ на чужденец, който е извършел престъпление. В случай, че правото на пребиваване бъдеContinue Reading

невярно деклариране

В случай, че сте чужденец, с предоставено право на пребиваване в България, но при кандидатстването Ви за това пребиваване, Вие сте използвали неверни данни, разрешеното Ви пребиваване може да бъде отнето със Заповед за налагане на принудителна административна мярка. В случай, че статутът бъде отнет, лицето, на което същият еContinue Reading

празна лодка

В случай, че чужденец с разрешено пребиваване на територията на страната или друга държава-членка отсъства за период от повече от 12 последователни месеца, може да му бъде наложена принудителна административна мярка, с която правото му на пребиваване да му бъде отнето. В случай, че статутът бъде отнет, лицето, на коетоContinue Reading

Отнемане право пребиваване София

Предоставяне статут на бежанец е един от видовете Международна закрила на чужденци. В определени случаи статута на бежанец, както и всеки друг статут на закрила, може да бъде отнет. В случай, че статутът бъде отнет, лицето, на което същият е бил предоставен ще се превърне в Мигрант с нередовен статут.Continue Reading

забрана за влизане в България

Може ли да се наложи забрана на гражданин на ЕС да влиза в България? Какви са правата на гражданинът на ЕС? Може ли да бъде наложена Принудителна административна мярка (ПАМ) – забрана за влизане в България на гражданин на ЕС? На гражданин на ЕС може да бъде наложена принудителна административнаContinue Reading

задържане на чужденец Бусманци

Съгласно чл.44 ал.6 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), в случаите, когато чужденецът, на когото е наложена принудителна административна мярка по чл. 39а, ал. 1, т. 2 и 3, възпрепятства изпълнението на заповедта или е налице опасност от укриване, органите по ал. 1 могат да издадат заповед заContinue Reading

депортиране на чужденец от България

В случай, че съпруг/ата на български гражданин пребивава на територията на Република България без да има законово основание за това, решаващите органи могат да приемат, че е налице незаконен престой. В тези случаи решаващите органи могат да наложат спрямо чужденеца Принудителна административна мярка. Възможни усложнения във връзка с престоя наContinue Reading